Žiadosť o vydanie osvedčenia na kontrolu vykurovacích systémov

Žiadosť pre fyzické osoby – podnikateľov

Žiadosť pre právnické osoby

K žiadosti o osvedčenie sa priloží platný doklad o vykonaní skúšky odborne spôsobilej osoby (kópiu dokladu) alebo doklad preukazujúci jej kvalifikáciu na výkon kontroly zariadení vydaný v iných členských štátoch Európskeho spoločenstva, uznaný podľa osobitého predpisu. V prípade žiadosti o vydanie osvedčenia pre právnickú osobu sa k žiadosti priloží aj kópia pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy preukazujúcej obdobný pracovný vzťah k odborne spôsobilej osobe.

Žiadosť zašlite poštou na adresu:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Rudlovská cesta č. 53
974 28 Banská Bystrica

Zároveň upozorňujeme, že po obdržaní osvedčenia je potrebné na živnostenskom úrade požiadať o zapísanie viazanej živnosti – „Pravidelná kontrola vykurovacích systémov.“