Vrátiť sa na normálnu verziu

Vyjadrite svoje pripomienky k pokračovaniu programu Inteligentná energia – Európa

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku (DG ENER) Vám ponúka možnosť vyjadriť svoje pripomienky a námety k pripravovanému návrhu komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE) III pre programovacie obdobie 2014 – 2020.
Verejné konzultácie a komunitárny program IEE III

 

DG ENER sa prostredníctvom tzv. verejných konzultácií snaží zistiť názory a priority jednotlivých dôležitých účastníkov trhu tak, aby IEE III mohol predstavovať efektívny finančný nástroj napomáhajúci naplňovaniu cieľov v oblasti energetiky vyplývajúcich či už zo Stratégie Európa 2020 alebo novej cestovnej mapy EÚ 2050.

 

Urobiť tak môžete prostredníctvom vyplnenia dotazníka na webovej stránke DG ENER od 21. júna 2012 do 5. septembra 2012.

 

Komunitárny program IEE III nadväzuje na svojho predchodcu Inteligentná energia – Európa II. Ten je jedným z troch pilierov Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) na obdobie rokov 2007 – 2013. V súčasnosti predstavuje hlavný nástroj európskeho spoločenstva v prípade netechnologickej podpory aktivít v sektore energetiky. Primárnym cieľom je odstraňovanie existujúcich prekážok, ktoré bránia snahám o efektívnejšie hospodárenie s energiou či intenzívnejšiemu využívaniu jej alternatívnych zdrojov.

 

IEE III by sa mal podľa návrhu Európskej komisie a tiež na základe skúseností vyplývajúcich z fungovania svojho predchodcu, zaoberať nasledovnými oblasťami:

  1. Podpora aktivít súvisiacich s vytváraním a implementáciou politík a legislatívy súvisiacich s energetickou efektívnosťou a obnoviteľnými zdrojmi energie na rôznych úrovniach (európska, národná, miestna);
  2. Vytváranie kapacít, zvyšovanie verejnej akceptácie, výmena znalostí a zlepšovanie zručností v daných oblastiach;
  3. Mobilizácia investícií, rozvoj mechanizmov financovania a zefektívnenie komunikácie medzi tvorcami politík, investormi a realizátormi projektov.
Rámcový program HORIZON 2020


Komunitárny program Inteligentná energia – Európa III bude realizovaný pod rámcovým programom HORIZON 2020. Ide o nový finančný nástroj EÚ zameraný na zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločenstva v období 2014 – 2020. Bude zastrešovať všetky formy financovania v súčasnosti zabezpečované prostredníctvom Rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj, ako aj aktivity zamerané na inovácie aktuálne realizované prostredníctvom Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

images.jpghorizon_2020.jpg