Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Podmienkou získania európskej podpory majú byť systematické opatreniaNa projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, je do roku 2023 vyčlenených takmer 940 miliónov eur z európskych fondov. Využiť ich budú môcť podnikatelia, ústredné orgány štátnej správy, samosprávy, vyššie územné celky, ale aj domácnosti.

Najskôr úspora energie, potom OZE

Znižovanie energetickej náročnosti má byť systematické, opatrenia sa majú navzájom dopĺňať tak, aby bol maximálne využitý potenciálu úspor energie. Prioritou je znížiť potrebu energie a až následne pokrývať nevyhnutnú spotrebu z účinných systémov centrálneho zásobovania teplom alebo z obnoviteľných zdrojov energie. V minulosti bolo veľa prípadov, keď už pred obnovou budov nakúpili drahšie zariadenia na využívanie OZE, ktoré boli po znížení potreby energie zbytočne predimenzované. Aj preto má byť oveľa väčší dôraz kladený na fázu prípravy projektov a súvisiacu inžiniersku činnosť. Európska únia vyžaduje, aby boli podporené opatrenia systematické, a ich prínosy merateľné.

Podmienkou je analýza

Získanie podpory je vo väčšine prípadov podmienené vypracovaním analýz, ktoré zmapujú aktuálny stav pred realizáciou projektu. Na základe nich bude určený potenciál energetických úspor a aj spôsob, ako úspory dosiahnuť. O prostriedky bude možné požiadať v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Operačný program bol predstavený v decembri 2014. Ide o druhý najväčší operačný program Slovenska v prebiehajúcom programovom období 2014-2020. Európska komisia (EK) naň vyčlenila 3,138 miliardy eur. O administráciu projektov podporených v rámci prioritnej osi 4 nazvanej Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch sa bude starať Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

Päť priorít

Schválených je päť investičných priorít. Pomoc bude zameraná na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, na energeticky úsporné opatrenia v podnikoch a vo verejných budovách, ďalej na prípravu regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií a rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom.
Najčastejšie sa spomedzi možností pripravovanej európskej pomoci spomínajú príspevky na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch, ktoré budú k dispozícii po prvý raz. Domácnosti budú môcť využiť celkom sto miliónov EUR na inštaláciu malých fotovoltických systémov a veterných turbín s inštalovaným elektrickým výkonom do 10 kW, ďalej slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu.

OZE v mieste spotreby

Pokračovať bude podpora výroby biometánu, využitia bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd, ako aj vodnej a geotermálnej energie a tepelných čerpadiel. Solárne kolektory a fotovoltické systémy budú mať nárok na získanie príspevku len ako súčasť komplexných projektov zameraných na znižovanie spotreby energie v podnikoch a vo verejných budovách. Inštalácie musia byť na budovách a získaná energia by mala byť využitá priamo v nich. Všeobecne budú podporované najmä projekty, v ktorých bude uprednostnená lokálna spotreba vyrobenej energie v reálnom čase alebo prostredníctvom akumulácie. Cieľom je obnoviteľné zdroje využívať tam, kde sa nachádzajú. Treba pripomenúť, že kombinovať investičnú podporu z fondov s podporou prostredníctvom výkupných cien nie je od 1. januára. 2014 možné.

Obmedzenie pre biomasu

Pri podpore zariadení na využívanie OZE prišlo k najvýraznejším zmenám v prípade biomasy. Obmedzenia sa týkajú projektov zameraných nielen na vybudovanie zdroja, ale aj na využitie biomasy pri obnove budov. Podporené zariadenia na využitie biomasy musia spĺňať nové prísnejšie kritériá pre emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, ktoré Európska únia upravuje v návrhu smernice pre stredne veľké spaľovacie zariadenia. Už teraz je jasné, že podporená bude len výstavba zariadení na výrobu tepla alebo kombinovanú výrobu elektriny a tepla s maximálnym tepelným príkonom 20 MW, ktoré nahradia existujúce zariadenia na báze fosílnych. Okrem toho je Slovenská republika zaviazaná vypracovať kritéria udržateľnosti využívania biomasy, ktoré budú pri takýchto projektoch uplatňované. Kým nebudú kritériá schválené, nebude možné čerpať pomoc v tejto oblasti. Pri zdrojoch do 500 kW bude potrebné spĺňať podmienky Nariadenia Komisie č. 2015/1189, ktorým sa vykonáva smernica o ekodizajne a to v súvislosti s požiadavkami pre kotly na tuhé palivá.

Na budovy komplexne

Pri investičnej priorite zameranej na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov bude možné navrhnúť aj opatrenia na využívanie OZE. Ale nové zariadenia na zabezpečenie tepla z OZE bude možné s podporou inštalovať iba vtedy, ak budova nie je pripojená na systém účinného systému centrálneho zásobovania teplom. Prioritou bude podporiť komplexné projekty s najvyšším potenciálom úspor energie. Realizácia opatrení na úsporu energie v budovách môže zahŕňať modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, ale aj výťahov. Samozrejmosťou by mala byť inštalácia systémov merania a riadenia spotreby energie. Zafinancovať z európskych zdrojov bude možné aj zmenu spôsobu zásobovania teplom v budovách, ak sa tým využijú účinné systémy CZT. Systém je účinný vtedy, ak sa doň dodáva minimálne 50 % tepla z OZE, alebo 75 % tepla z kombinovanej výroby elektriny a tepla, alebo 50 % tepla z priemyselných procesov (iných ako výroba elektriny, napr. cementárenská pec), prípadne 50 % z kombinácie prechádzajúcich možností. Z fondov bude podporená obnova verejných budov iba mimo bratislavského kraja.

Pozor na parametre

Nevyhnutnou podmienkou podpory je dosiahnutie lepších parametrov, ako sú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Obnovená budova preto musí byť nízkoenergetická, ultranízkoenergetická alebo budova s takmer nulovou potrebou energie. V tomto roku to znamená, že globálny ukazovateľ s takmer nulovou potrebou. energie. Pre tento rok platí, že nielen globálny ukazovateľ potreby energie, ale aj ukazovatele pre všetky miesta spotreby v obnovenej budove musia byť aspoň v energetickej triede B. Od budúceho roka sú podmienky prísnejšie. Budovy musia mať globálny ukazovateľ lepší ako horná hranica energetickej triedy A1 a ukazovatele pre všetky miesta spotreby musia byť aspoň v energetickej triede B. Ak nebude toto kritérium splnené, projekt nebude možné z európskych fondov podporiť.

Čo nie...

Podporené budú samozrejme projekty len pre tie budovy, ktoré bude verejný sektor v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať. Podpora obnovy verejných budov, v ktorých sa prenajíma viac ako 20 % plochy komerčnému nájomcovi, bude neoprávnená. Nebudú podporované ani projekty, v rámci ktorých sa zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom v predmetnej lokalite. To znamená, že sa nebude dať zameniť zemný plyn za biomasu, pretože s biomasou sa veľmi pravdepodobne zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia. Ak sa pred tým v budove využívalo uhlie, projekt môže obsahovať aj prechod na biomasu. Problémy so splnením podmienky nezvyšovania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia nemajú tepelné čerpadlá s elektrickým pohonom, slnečné tepelné kolektory, fotovoltické panely a veterné turbíny.

A čo áno

Zoznam oprávnených výdavkov sa ešte len pripravuje, ale prvé úvahy napovedajú, že by mohli byť okrem výdavkov na zlepšovanie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a modernizáciu technických zariadení, ktoré budú mať vplyv na zníženie energetickej náročnosti budov, preplatené do určeného limitu aj výdavky na projekt, vrátane stavebného dozoru, výdavky na energetický audit, a po obnove aj vypracovanie energetického certifikátu podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Pri splnení určených podmienok by mali byť preplatené aj výdavky vynaložené na revízie , technické prehliadky, funkčné skúšky, garančné a emisné merania. Zatiaľ sa ráta aj s podporou pri vybudovaní prípojky k rozvodu tepla (v prípade výmeny rozvodov, rekonštrukcie existujúcich prívodov tepla), ktorý spĺňa podmienky účinného systému centralizovaného zásobovania teplom.

Maximálne 100% alebo 95 % len s úsporou nad 50 %

Pri obnove budov orgánov a organizácií štátnej správy sa uvažuje o prefinancovaní až 100 % oprávnených výdavkov vynaložených na obnovu. Pri budovách vyšších územných celkov, obcí a príspevkových alebo rozpočtových organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti môže maximálna intenzita pomoci dosiahnuť 95 %. Intenzita pomoci má byť závislá od predpokladanej úspory energie. Podľa pripravovaných podmienok výzvy dosiahnu žiadatelia maximálnu intenzitu pomoci iba v prípade, ak plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne viac ako 50%. Inak bude intenzita pomoci primerane znížená a pri plánovaných úsporách menej ako 30 % si bude musieť prevádzkovateľ budovy hľadať iné zdroje financovania, napríklad u poskytovateľov energetických služieb. Uprednostňovať by sa mali projekty, kde je potenciál úspor najväčší. Keďže sa v mnohých budovách doteraz žiadne úsporné opatrenia nerobili, väčšina z nich má potenciál vďaka obnove usporiť viac ako 50 % potreby energie na vykurovanie.

Strategicky na úspory

Pri 4. investičnej priorite sa bude podporovať vypracovanie a implementovanie plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovými stratégiami pre všetky typy území. Obce, mestá, vyššie územné celky alebo iné typy regiónov sa tak budú môcť vďaka podpore EÚ venovať posúdeniu stavu zásobovania všetkými formami dostupnej energie, vrátane dopravy. Ak bude v lokalite aj centrálne zásobovanie teplom, musí byť súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Obce si tak splnia povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Ak si mesto, obec alebo samosprávny kraj vypracuje stratégiu, v rámci ktorej bude chcieť realizovať konkrétne projekty, na prípravu týchto projektov – či už financovaných z vlastných prostriedkov alebo z dotačných mechanizmov, bude môcť získať finančné prostriedky aj na vytvorenie pracovných miest pre pracovníkov, ktorí sa budú systematicky a intenzívne venovať energetickým projektom.

Energetické audity pre MSP

Keďže je každý členský štát EÚ povinný zabezpečiť pre malých a stredných podnikateľov (MSP) programy na realizáciu energetických auditov, ráta sa aj s touto pomocou. Za podnik sa považujú napríklad aj 100 % štátne alebo obecné spoločnosti, ak majú štatút akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. V ich prípade si však treba overiť, či nie sú podľa definície považované za veľké podniky, pretože tie príspevok na energetický audit nebudú môcť získať. Pre nich je vypracovanie energetické auditu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti povinné a to už do 5. 12. 2015.

Príspevok na energetické služby

Novinkou pre subjekty štátnej správy a územnej samosprávy je možnosť získať finančné prostriedky na prípravné práce pred poskytnutím energetickej služby s garantovanou úsporou. Je to služba, pri ktorej je možné splácať investície do energeticky úsporných opatrení vďaka zníženým nákladom na energiu. Pred uzatváraním zmlúv so spoločnosťami poskytujúcimi energetické služby je veľmi dôležité, aby bola vopred pripravená dôkladná analýza, ktorá potvrdí alebo vyvráti, či je možné službu uplatniť. Z fondov bude možné získať prostriedky na účelový energetický audit i na vypracovanie zmluvy o poskytnutí garantovaných energetických služieb.

Aj príspevky na rozvody tepla

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejných rozvodov tepla bude taktiež oprávnená na získanie podpory. Prioritou budú účinné systémy centrálneho zásobovania tepla. V pláne je podporiť aj výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW. Väčšie zariadenia na výrobu tepla si budú musieť zabezpečiť financovanie rekonštrukcie a modernizácie z iných zdrojov.
Mnohé z uvedených možností, ako znížiť spotrebu energie a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, budú aktuálne už tento rok. Harmonogram prvých výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je už zverejnený na stránke Operačného programu Kvalita životného prostredia.


Text bol pripravený v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).