Vrátiť sa na normálnu verziu

Usmernenie č.4 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 10.12.2021 Usmernenie č.4 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov v podnikoch

Cieľom Usmernenia č. 4 k 46. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 je úprava výzvy v súvislosti s/so:

  • novelizáciou zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • aktualizáciou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov
  • aktualizáciou Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP
  • nadobudnutím účinnosti zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  • nadobudnutím účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012
  • zmenou termínu uzavretia 18. hodnotiaceho kola