Vrátiť sa na normálnu verziu

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 1. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP/LSKxP – 1101 (ďalej len „usmernenie“).


Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP/LSKxP – 1101 (ďalej len „výzva“);

2) upraviť podmienky preukazovania majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností, na ktorých sa bude realizovať projekt;

3) upraviť postupy výkonu prieskumu trhu a doplnenie postupu prieskumu trhu pri špecifických situáciách na trhu spolu s doplnením prílohy č. 2 ŽoNFP;

4) upraviť postupy technického vypĺňania formuláru ŽoNFP vo verejnom portáli ITMS;

5) vypustenie povinnej prílohy č. 11 ŽoNFP – potvrdenie VÚC;

6) zavedenie podmienky pre žiadateľa v opise projektu opísať výsledky svojej výrobnej činnosti, na ktorú mu bude poskytnutá pomoc s ohľadom na definovanie, či je predmetom výrobnej činnosti stavebný výrobok.

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 111SP/LSKxP – 1101;

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111SP/LSKxP – 1101;

– Zoznam povinných príloh;

– Príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu;

– Príloha č. 2 ŽoNFP Krycí list prieskumu trhu;

– Príloha č. 11 ŽoNFP Čestné vyhlásenie žiadateľa;

– Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.

 

Podrobnejšie informácie o výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101