Vrátiť sa na normálnu verziu

Usmernenia k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR

 

Dňa 23. 06. 2011 nadobudla účinnosť „Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“.


Predmetom uvedenej aktualizácie Usmernenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) je okrem iného aj „Inštrukcia k vypĺňaniu monitorovacích správ cez verejný portál ITMS“ (ďalej len „Inštrukcia“).

Inštrukcia má prijímateľovi slúžiť ako záväzná všeobecná metodická príručka RO pre OP KaHR určená prijímateľom v rámci všetkých výziev OP KaHR v gescii MH SR. V rámci uvedenej inštrukcie upriamujeme Vašu pozornosť okrem iného na časti pojednávajúce o predĺžení harmonogramu a skrátení harmonogramu (str. 8 Inštrukcie).

 

Pre účely výziev, ktorých implementáciu má v gescii sekcia štrukturálnych fondov pre rozvoj malého a stredného podnikania SIEA slúži prioritne naďalej „Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Monitorovacej správy projektu (Priebežnej a Záverečnej) a Následnej monitorovacej správy projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS“ aktualizované dňa 24. 06. 2011.


Pri vypĺňaní Monitorovacích správ projektu má prijímateľ zároveň k dispozícii príručku portálu ITMS.