Vrátiť sa na normálnu verziu

Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-21SP-1301

 

Často kladené otázky k výzve KaHR-21SP-1301 ZVEREJNENÉ dňa 16.7.2013

 

ZVEREJNENÉ dňa 16. 08. 2013

 

1. Je oprávnenou aktivitou výstavba zariadení na využívanie OZE s nasledovným zameraním: malá vodná elektráreň, pyrolytycká elektráreň, fotovoltaická elektráreň a zariadenie na využívanie masti alebo odpadových kuchynských a priemyselných olejov?

Odpoveď:

Výzva takéto typy elektrárni v rámci oprávnených aktivít č. 8 neuvádza, t.j. nie je ich možné považovať za oprávnené s výnimkou výstavby pyrolytyckej elektrárne v tom prípade ak sa jedná o výrobu a energetické využívanie plynu z termochemického splyňovania biomasy.

2. Je oprávneným výdavkom v rámci rekonštrukcie vykurovacích systémov aj vnútorný rozvod tepla v objekte a výmena radiátorov?

Odpoveď:

Áno, výdavky súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov patria do  oprávnenej aktivity 1b a preto výdavky v podobe rekonštrukcie rozvodov tepla a výmeny radiátorov v stavebnom objekte je možné považovať za oprávnené. Projekt však musí spĺňať aj ostatné podmienky, ktoré sú kladené na stavebné objekty a síce, že stavebný objekt, alebo jeho časť, zhodnotený v rámci tejto oprávnenej aktivity musí byť žiadateľom využívaný na výkon jeho vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory.

3. Ako stanovujeme počet zamestnancov, bilančnú sumu a obrat pri veľkom podniku? Berú sa do úvahy aj prepojené a partnerské podniky ako pri MSP?

Odpoveď:

Veľký podnik je definovaný ako podnik, ktorý nespadá pod definíciu MSP. Pokiaľ žiadateľ nespĺňa definíciu MSP, jeho veľkosť sa stanoví počtom zamestnancov a výškou ročného obratu samotného podniku žiadateľa bez zohľadňovania vzťahov s inými podnikmi. Bilančná suma sa v prípade veľkého podniku nezohľadňuje.

V súlade s podmienkami výzvy sa za veľký podnik považuje podnikateľ podľa § 2 ods. 2 písm. a/ a b/ obchodného zákonníka, ktorý nespadá pod definíciu MSP a zároveň nezamestnáva viac ako 1000 zamestnancov a výška jeho ročného obratu nepresiahne 50 mil. EUR.

4. Je možné v rámci výzvy zakúpiť plynový kondenzačný kotol pre vykurovanie výrobných priestorov?

Odpoveď:

Zakúpenie kondenzačného kotla môže spadať pod aktivitu 1b aj aktivitu 2.

Pokiaľ bude kondenzačný kotol súčasťou rekonštrukcie a modernizácie vykurovacieho systému, ktorý bude slúžiť na vykurovanie len jedného stavebného objektu, v ktorom prebieha vlastná podnikateľská činnosť žiadateľa v oprávnených odvetviach podpory a zároveň v dôsledku toho dôjde k zníženiu energetickej náročnosti stavebného objektu, spadá táto aktivita pod oprávnenú aktivitu č. 1b.

Pokiaľ bude kondenzačný kotol slúžiť ako energetický zdroj, ktorý dodáva teplo pre viacero odberných objektov, napr. v rámci priemyselného areálu, alebo aj odberateľom mimo areálu a zároveň dôjde k zvýšeniu energetickej účinnosti pôvodného zdroja, ide o oprávnenú aktivitu č. 2.

5. Je možné považovať za oprávnené zateplenie budovy so strechou aj v prípadoch ak realizáciou projektu dôjde k zmene typu strechy z rovnej na sedlovú resp. strechu typu A?

Odpoveď:

Zateplenie budovy vrátane strechy je oprávnenou činnosťou v rámci aktivity 1a). Pokiaľ je zmena typu strechy realizovaná ako jedno z energetických opatrení (t.j. vedie k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov – v tomto prípade strechy), je možné považovať výdavky súvisiace so zmenou typu strechy za oprávnené. V prípade zmeny strechy a následného budovania napr. podkrovných priestorov sú všetky výdavky súvisiace s budovaním podkrovných priestorov považované za neoprávané.

6. Je žiadateľ povinný, v prípade ak sa realizáciou projektu realizuje viacero oprávnených aktivít, predložiť viacero energetických auditov a krycích listov k energetickému auditu?

Odpoveď:

Žiadateľ nie je povinný predkladať na každú oprávnenú aktivitu osobitnú správu z energetického auditu. V prípade, že žiadateľ realizuje viacero oprávnených aktivít, ktoré sú zhodnotené vo viacerých energetických auditoch, predkladá žiadateľ všetky relevantné Správy z energetického auditu. Aj v prípade viacerých energetických auditov je žiadateľ povinný vyplniť len jeden spoločný krycí list k Správam z energetických auditov.

Odporúčame žiadateľom realizovať len jeden sumárny energetický audit na všetky oprávnené aktivity projektu.

7. Ak by bol žiadateľ spoločnosť, ktorá vyrába a predáva teplo a predmetom projektu bude nákup kogeneračnej jednotky, a zároveň využitie odpadového tepla, ktoré vzniká pri jeho výrobe, je projekt oprávnený?

Odpoveď:

Obstaranie zariadenia (kogeneračná jednotka) je možné zaradiť pod aktivitu č. 6 – výstavba modernizácia a rekonštrukcia zariadení pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla , preto je aktivitu možné považovať za oprávnenú.

8. Je oprávnený projekt, ktorý je zameraný na využitie odpadového tepla z výrobných zariadení (napr. odpadové teplo z komínov automatov na pečenie v pekárni)?

Odpoveď:

V prípade ak bude odpadové teplo využívané vo vykurovacích systémoch budovy, v ktorej prebieha podnikateľská činnosť žiadateľa v oprávnených odvetviach podpory a výsledkom jeho využitia bude energetická úspora je možné túto činnosť zaradiť pod aktivitu výzvy 1b) výzvy a projekt je možné považovať za oprávnený.

9. Vlastníkom žiadateľa sú dve fyzické osoby, ktoré sú zároveň konateľmi spoločnosti. Zároveň identické fyzické osoby vlastnia nehnuteľnosť, ktorá je predmetom projektu. Je možné realizovať projekt v nehnuteľnosti, ktorá nie je vo vlastníctve podniku, ale len vo vlastníctve jeho konateľov?

Odpoveď:

Pozemky môžu byť prenajaté (prenajímateľom môže byť aj konateľ spoločnosti), budovy a stavby musia byť vo výlučnom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa (podnikateľského subjektu).

Vlastníctvo nehnuteľností osobou, ktorá je konateľom spoločnosti nie je prípustné.

V prípade, že majiteľom nehnuteľností je podľa výpisu z listu vlastníctva fyzická osoba, pričom žiadateľom je osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, je možné takýto stav považovať za dostatočné preukázanie vlastníctva/spoluvlastníctva žiadateľa k nehnuteľnostiam avšak výlučne za predpokladu, že sa jednoznačne jedná o tú istú fyzickú osobu.

10.Je v poriadku, ak je na budovu, ktorá bude v rámci projektu zrekonštruovaná (zateplená), zapísané na LV záložné právo v prospech inej spoločnosti/banky?

Odpoveď:

Na nehnuteľnosť na ktorej budú realizované aktivity projektu môže byť na LV zapísané záložné právo v prospech inej spoločnosti/banky. Avšak v prípade ak toto záložné právo bude trvať aj v čase po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a finančnej realizácie (zúčtovaní) projektu, je prijímateľ povinný mať k dispozícii iný dostatočný predmet zálohu vo výške žiadaného NFP, ktorý bude uvedený v Záložnej zmluve uzatvorenej so SIEA.

11. Je oprávnenou aktivitou zníženie strechy napr. o 3m? Nejde o štandardný spôsob znižovania energetickej spotreby, ale prúdením teplo vystupuje nahor a tým sa zvyšuje tepelnoizolačná vlastnosť objektu žiadateľa.

Odpoveď:

Takýto spôsob znižovania energetickej spotreby nie je v rámci výzvy oprávnený, pokiaľ by neviedol k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov (v tomto prípade strechy), tak ako je definované v aktivite 1a).

12. Žiadateľ podniká  v priestoroch, ktorých nie je výlučným vlastníkom ani bezpodielovým spoluvlastníkom a užíva ich na základe „Zmluvy o zriadení vecného bremena“, t.j. užívacie právo spoločnosti k predmetným priestorom je dané zriadením odplatného vecného bremena. Všetky plánované aktivity by žiadateľ realizoval na zariadeniach a rozvodoch, ktoré sú jeho vlastníctvom.

Odpoveď:

V podmienkach výzvy je uvedené, že budovy/stavby musia byť vo výlučnom vlastníctve, príp. v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa. Iná možnosť vlastníckeho vzťahu prípustná nie je. Uvedená podmienka sa nevzťahuje na líniové stavby.

13. Je možné považovať za oprávnené, výdavky súvisiace s izoláciou podláh, v rámci v rámci projektu zameraného na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov?

Odpoveď:

Výdavky súvisiace s izoláciou podláh nie je možné považovať za oprávnené.

14. Je oprávneným nákladom prípojka zemného plynu vrátane regulačnej stanice ZP (pre kogeneračnú jednotku)?

Odpoveď:

Vybudovanie prípojky a regulačnej stanice ZP je možné považovať za oprávnený výdavok za dodržania podmienky, že po ich vybudovaní budú zaradené do majetku žiadateľa. V danom prípade je potrebné podotknúť, že toto technické zariadenie môže po dobu udržateľnosti slúžiť iba pre potreby napájania danej KGJ. 

Upozorňujeme na novelu zákona č. 309/2009 Z.z o podpore energie z OZE a vysokoúčinnej kombinovanej výroby, ktorá je v legislatívnom, kde je navrhnuté doplniť do § 3 odseky 4 a 5 kde sa hovorí o tom, že v prípade využitia podpory zo štátneho rozpočtu ( ŠF sú rátané do tejto kategórie)  si tento výrobca elektriny nemôže uplatniť nárok na cenu elektriny na straty a doplatok, znamená to, že vyprodukovanú elektrinu bude musieť zobchodovať napr. cez aukciu.

15. Je výzvou určená oprávnenosť konkrétnych výdavkov v rámci jednotlivých aktivít výzvy uvedených vo výkaze-výmere projektu?

Odpoveď:

V kapitole 4.5 Oprávnenosť výdavkov, časť 4.5.1 Oprávnené výdavky výzvy na predkladanie ŽoNFP sú uvedené oprávnené skupiny výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie pre túto výzvu. Zároveň sa oprávnenosť výdavkov rozpočtu projektu posudzuje v závislosti od zamerania aktivít projektu, cieľa projektu a výsledkov projektu. Rozpočet projektu je samostatne posudzovaný v procese odborného hodnotenia žiadosti o NFP, z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a oprávnenosti.

16. Je potrebné v rámci prílohy č. 11 doložiť katastrálnu mapu aj k líniovým stavbám.

Odpoveď:

V prípade líniových stavieb žiadateľ predkladá v rámci prílohy č. 11 len právoplatné stavebné povolenie, v ktorom sú zahrnuté líniové stavby. Doloženie katastrálnej mapy líniových stavieb sa nevyžaduje.

17. Je oprávnený projekt zameraný na výstavbu zariadenia na výrobu tepla resp. elektriny, ak bude predložený žiadateľom, ktorý  doposiaľ v oblasti výroby tepla resp. elektriny nepodnikal?

Odpoveď:

V prípade ak žiadateľ nemá v čase podania ŽoNFP v predmete podnikania zapísané činnosti, v rámci ktorých požaduje poskytnutie NFP, podľa SK NACE zadefinovanom v kapitole 2.2.2 Zameranie projektu na podnikateľskú činnosť v oprávnenom odvetví, Príručky pre žiadateľa nie je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP KaHR-21SP-1301.

18. Je oprávnený projekt so zameraním na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektu, ak žiadateľ v predmete podnikania nemá zapísané podnikateľské činnosti zamerané na stavebné práce ale len činnosti súvisiace s reálnou podnikateľskou činnosťou žiadateľa napr. strojárska výroba, výroba farieb a podobne.

Odpoveď:

Žiadateľ nie je povinný mať v predmete podnikania zapísané činnosti zamerané na stavebné práce súvisiace s realizáciou aktivít projektu. Cieľom poskytnutia NFP v rámci výzvy KaHR-21SP-1301 je zvýšenie energetickej efektívnosti využívania primárnych energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie ako aj úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich, pričom projektom musí dochádzať k rozvoju podnikateľskej činnosti žiadateľa v oprávnených odvetviach, ktoré sú zadefinované v príručke pre žiadateľa v kapitole 2.2.2 Zameranie projektu na podnikateľskú činnosť v oprávnenom odvetví. Z toho vyplýva, že pri stanovení oprávnenosti žiadateľa sa posudzuje jeho vlastná podnikateľská činnosť, ktorá bude zrealizovaním projektu zefektívnená.

19. Ako je potrebné postupovať pri identifikácií podniku v ťažkostiach?

Odpoveď:

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 1.2.2013 aktualizovanú Inštrukciu k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach, ktorá obsahuje aj prílohu: TEST podniku v ťažkostiach.

Na základe rýchleho testu si môže žiadateľ vykonať analýzu vlastnej finančno-ekonomickej situácie z pohľadu posúdenia naplnenia podmienok pre identifikáciu podniku v ťažkostiach.

Inštrukcia k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach
Príloha č. 1 – Podnik v ťažkostiach – TEST v znení aktualizácie č.1

20. Je oprávnený žiadateľ – s.r.o., v ktorej má 77,5% podiel mesto (resp. iný subjekt verejnej alebo štátnej správy)?

Odpoveď:

Za oprávneného žiadateľa je považovaný podnik vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na štruktúru jeho vlastníkov. V prípade, že subjekt verejnej alebo štátnej správy vlastní 50%-ný alebo väčší podiel podniku, je žiadateľ o NFP posudzovaný ako veľký podnik. V tomto prípade nesmie žiadateľ individuálne presiahnuť 1000 zamestnancov a obrat 50 mil. EUR.