Najčastejšie otázky k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

1. Čo sa rozumie pod pojmom „stavebný výrobok“, keďže jeho produkcia je v zmysle príručky pre žiadateľa (str.10) z podpory vylúčená, resp. neoprávnená ?


„Oprávnenosť žiadateľa v nadväznosti na posúdenie, či je výsledkom výrobného procesu, ktorý bude tvoriť predmet ŽoNFP a poskytovanej pomoci, stavebný výrobok, sa vychádza zo zoznamu stavebných výrobkov uvedených vo vykonávacom predpise zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ktorý tvorí vyhláška č. 558/2009 Z. z. z 27.novembra 2009 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Za stavebný výrobok na účely výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 je potrebné považovať každý výrobok, ktorý je možné zaradiť medzi stavebné výrobky uvedené vo vyhláške č. 558/2009 z 27.novembra 2009. Vyhláška je dostupná na adrese http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209397&FileName=zz2009-00558-0209397&Rocnik=2009“

 

2. Ako sa konkrétne bude aplikovať výberové kritérium 4,  týkajúca sa miery nezamestnanosti?

„Aplikácia skupiny č. 4 výberových kritérií „Sociálno-ekonomická situácia“ vychádza z posúdenia miery evidovanej nezamestnanosti v okrese miesta realizácie projektu, ktorá sa porovnáva s mierou evidovanej nezamestnanosti celej Slovenskej republiky, vychádzajúc z údajov, ktoré boli zverejnené v rámci štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPSVaR SR“) za mesiac august 2011. Miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za mesiac august 2011 bola podľa štatistík ÚPSVaR SR na úrovni 13,12%.

Pre pridelenie bodov v tejto skupine hodnotiacich kritérií konkrétnej ŽoNFP je potrebné zaradiť mieru nezamestnanosti v okrese miesta realizácie projektu za mesiac august 2011 do nasledovných intervalov:

Počet bodov Interval pre vyhodnotenie kritéria

0 bodov X < 13,12%

1 bod 13,12% ≤ X ≤ 18,12%

2 body 18,12% < X ≤ 23,12%

3 body 23,12% < X ≤ 28,12%

4 body X > 28,12%

pričom: x – predstavuje mieru nezamestnanosti v okrese miesta realizácie projektu (konkrétnej ŽoNFP) za mesiac august 2011, uvedenú v štatistikách ÚPSVaR SR.

Nasledujúca tabuľka (Zamestnanosť v SR podľa okresov august 2011) obsahuje štatistické údaje zverejnené ÚPSVaR SR za mesiac august 2011 a to za celú Slovenskú republiku ako aj jednotlivé okresy Slovenskej republiky. Tabuľka obsahuje údaje, koľko bodov bude v rámci skupiny č. 4 výberových kritérií priradených jednotlivým ŽoNFP v závislosti od miesta realizácie projektu.“

 

Zamestnanosť v SR podľa okresov august 2011

 

3. Ako je treba chápať „relevanciu k Lokálnym stratégami komplexného prístupu“ v rámci Výzvy KaHR–111SP/LSKxP–1101?

V priloženom súbore je znázornené a popísané prepojenie OP KaHR a Lokálne stretégie komplexného prístupu.

Prepojenie OP KaHR a LSKxP

 

4. Akým spôsobom je možné získať Prílohu č. 10 Žiadosti o NFP „Záväzné stanovisko o schválení žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP“ alebo „Záväzné stanovisko o schválení žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP“ vydané Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, potvrdzujúce, že projekt žiadateľa je súčasťou LSKxP?

Základná postupnosť krokov a podmienok žiadateľa v rámci Výzvy KaHR–111SP/LSKxP–1101, ktoré musíte vykonať pre získanie Záväzného stanoviska o schválení žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP:

-osloviť jednu z obcí, ktorá má schválenú žiadosť o poskytnutie podpory v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu. Ich zoznam tvorí Príloha č. 6 Výzvy na predkladanie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP, ktorá je zverejnená na: http://www.romovia.vlada.gov.sk/25807/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-doplnenie-projektovych-zamerov-k-schvalenej-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-lskxp.php

-predložiť svoj projektový zámer(ktorý tvorí prílohu č.2 Výzvy na predkladanie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP, ktorá je zverejnená na: http://www.romovia.vlada.gov.sk/25807/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-doplnenie-projektovych-zamerov-k-schvalenej-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-lskxp.php) v rámci ktorého deklaruje aj príspevok k Lokálnej stratégii komplexného prístupu danej obce/mesta/mikroregiónu

-predložiť ostatné prílohy, ktoré sú vyžadované od Vás v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP http://www.romovia.vlada.gov.sk/25807/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-doplnenie-projektovych-zamerov-k-schvalenej-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-lskxp.php

-podanie Žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP, ktorú predkladá obec/mesto/mikroregión na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity najneskôr do 31.10.2011, ktorá obsahuje Váš projektový zámer spolu s ostatnými prílohami

-schválenie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP, vrátane Vášho konkrétneho projektového zámeru

-požiadanie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z Vašej strany o vydanie Záväzného stanoviska o schválení žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP* Tento bod sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: – požiadanie príslušnej obce/mesta/mikroregiónu ako žiadateľa o vydanie kópie „Záväzného stanoviska o schválení žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP“.

 

5. Je možné v predkladanej Žiadosti o NFP v rámci výzvy KaHR–111SP/LSKxP–1101 vykonať zmenu/y, oproti predloženému projektovému zámeru, bude takáto zmena akceptovaná?

V rámci výzvy KaHR–111SP/LSKxP–1101 v procese Kontroly formálnej správnosti ŽoNFP Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) vydáva záväzné vyhlásenie, že doručená (predložená) Žiadosť o NFP je plne v súlade so schválenou Žiadosťou o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“) alebo Žiadosťou na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP a prispieva k riešeniu problematiky marginalizovaných rómskych komunít.

Vzhľadom na danú skutočnosť je posudzovanie takýchto zmien v gescií ÚSVRK. Z tohto dôvodu je nutné sa so žiadosťami o zmenu v projektových zámeroch obracať na ÚSVRK.

 

Dovoľujeme si upozorniť, že ÚSVRK na svojej internetovej stránke vydal nasledovné oznamy:

Oznam č. 1

Oznamujeme prijímateľom podpory LSKxP, že zmeny v projektových zámeroch je možné vykonať iba po konzultáciách s pracovníkmi regionálnych kancelárií OK HP MRK. V projektových zámeroch je možné vykonať iba zmeny:

1. NUTNÉ – identifikované už v hodnotiacom procese ako závažné avšak nenarúšajúce komplexnosť a realizovateľnosť LSKxP (chybne uvedené príslušné opatrenie, nesprávne zaradené aktivity, atď.)

2. DODATOČNÉ – neboli v hodnotiacom procese identifikované ako závažné (nesprávne formulované aktivity apod.)

Všetky vykonané zmeny musia byť nielen konzultované s príslušnými regionálnymi pracovníkmi OK HP MRK, ale i odsúhlasené ÚSVRK/OK HP MRK a to po predložení Žiadosti o vykonanie úprav v projektovom zámere LSKxP. Formulár k uvedenej žiadosti nájdete tu. Žiadosť je potrebné zasielať na e-mailovú adresu: zuzana.justhova@vlada.gov.sk a súčasne na poštovú adresu:

Úrad vlády SR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Odbor koordinácie HP MRK

Nám. slobody 1

813 70 Bratislava

 

Oznam č. 2

Upozornenie pre oprávnených žiadateľov pre výzvu KaHR–111SP/LSKxP–1101:

 

Upozorňujeme všetkých oprávnených žiadateľov, aby si dôsledne prečítali predchádzajúci zverejnený oznam o možnosti vykonávania zmien v projektových zámeroch.

 

Žiadosť o zmenu, ktorá sa nebude týkať nutných zmien identifikovaných v hodnotiacom procese, na ktoré nebol žiadateľ o doplnenie projektového zámeru upozornený v záväznom vyhlásení, nebude schválená.

 

Dodatočné zmeny sa týkajú opravy formálnych nedostatkov projektových zámerov ako napríklad nesprávne naformulované aktivity (v zmysle operačného programu), úpravy názvov aktivít (pri zachovaní obsahu aktivít) a pod.

 

V projektových zámeroch nie je možné meniť nasledovné:

 

a) Zníženie počtu vytvorených pracovných miest cielene pre MRK

b) Výrazná úprava rozpočtu

c) Zmena aktivít (možná iba formálna zmena resp. iba zmena identifikovaná hodnotiteľmi a zadaná ako podmienka k schváleniu žiadosti na doplnenie projektového zámeru)

d) Zmena oprávneného žiadateľa na podávanie žiadosti o NFP

e) Zmena partnera oprávneného žiadateľa na podávanie žiadosti o NFP

f) Akákoľvek zmena, ktorá by viedla k porušeniu základnej filozofie HP MRK

g) Akákoľvek zmena, ktorá by viedla k porušeniu podmienok výzvy KaHR–111SP/LSKxP–1101“

 

Viac informácií:

http://www.romovia.vlada.gov.sk/24720/aktualne-informacie.php

 

6. Ako sa bude posudzovať súlad projektového zámeru predkladaného v rámci žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP so Žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 z pohľadu počtu vytvorených pracovných miest cielene pre príslušníkov MRK?

Súlad údajov v rámci vytvorených pracovných miest cielene pre MRK sa posudzuje v nadväznosti na usmernenie ÚSVRK nasledovne:

Hodnota/Počet pracovných miest vytvorených cielene pre MRK uvedený v rámci projektového zámeru partnera sa musí rovnať plánovanej hodnote indikátora výsledku Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK uvádzanej v tabuľke č. 12 a tabuľke č. 15C Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predkladanej v rámci Výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101. V praxi to znamená, že pokiaľ partner uviedol, že realizáciou projektového zámeru vytvorí 10 pracovných miest cielene pre MRK, rovnakú hodnotu, teda 10, musí uviesť aj v rámci plánovanej hodnoty indikátora výsledku Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK uvádzanej v tabuľke č. 12 a tabuľke č. 15C Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predkladanej v rámci Výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101. V súlade s ďalšími podmienkami výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 musí rovnakú hodnotu uviesť aj v prípade východiskovej hodnoty indikátora dopadu Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK v tabuľke č. 12 a tabuľke č. 15C Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, nakoľko vytvorené pracovné miesta cielene pre MRK musia byť udržané počas doby udržateľnosti projektu – 3 roky MSP, 5 rokov veľký podnik.

 

7. Ako je potrebné postupovať pri identifikácií podniku v ťažkostiach?

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 14.2.2012 Inštrukciu k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach, ktorá obsahuje aj prílohu: TEST podniku v ťažkostiach.