Aktuálne výzvy implementované SIEA

 

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.1.1 : Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Znenie výzvy OPKZP-PO4-SC411-2022-79