Aktuálne výzvy implementované SIEA

Výzva OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom.

Výzva OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Výzva OPKZP-PO4-SC451-2021-73

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.