Aktuálne výzvy implementované SIEA

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE.

Výzva OPKZP-PO4-SC451-2022-75

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.