Aktuálne výzvy implementované SIEA

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom.

Výzva OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Zníženie energetickej náročnosti v podnikoch.

 Výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Výzva OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov.

Výzva OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Výzva OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.