Vrátiť sa na normálnu verziu

Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia

 

Dňa 18. decembra 2014 bol slávnostne predstavený nový Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Ide o druhý najväčší operačný program Slovenska v prebiehajúcom programovom období 2014-2020. Európska komisia (EK) naň vyčlenila 3,138 miliardy eur.

 

„Európska únia bude mať v nasledujúcich rokoch na Slovensko vyššie nároky pri čerpaní zelených eurofondov,“ uviedol Christopher Todd, vedúci oddelenia pre Slovensko z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku EK.

 

Konečnú podobu operačného programu Kvalita životného prostredia schválila Európska komisia 28. októbra 2014. „Za šesť rokov bude preinvestovaná najväčšia čiastka v histórii Slovenska v oblasti životného prostredia,“ uviedol minister životného prostredia Peter Žiga. Pôjde hlavne o investície do budovania protipovodňovej ochrany, do budovania kanalizácií, do ochrany biodiverzity, na intervenčné zásahy v dôsledku zmeny klímy a do energetiky ako takej. Takýto je účel piatich nastavených prioritných osí.

 

Riadiacim orgánom operačného programu bude rezort životného prostredia. O investovanie zvýšeného množstva zelených fondov sa však budú starať aj ministerstvo vnútra a hospodárstva. To súvisí s novými podporovanými oblasťami – riadenie rizík a mimoriadnych udalostí a energetika.

Takmer miliarda eur z fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú efektívnosť

Ministerstvo hospodárstva SR bude z európskych investičných a štrukturálnych fondov v rámci OP KŽP podporovať projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Čerpať bude možné počas nasledujúcich rokov takmer 940 miliónov eur z európskych zdrojov.

 

Dlhodobo udržateľná energetická politika a s ňou súvisiaca bezpečnosť dodávok energie pre obyvateľstvo a priemyselnú výrobu je jednou z najvyšších priorít vlády Slovenskej republiky. „Významný potenciál z pohľadu ich posilňovania má rozvoj udržateľného využívania OZE, ako aj zlepšovanie energetickej efektívnosti. Zabezpečenie plnenia úloh a cieľov v uvedených oblastiach si vyžaduje systematický mechanizmus financovania. Práve tu vidíme najväčší priestor a dôležitú úlohu, ktorú bude v tomto programovom období zohrávať Operačný program Kvalita životného prostredia,“ uviedol ďalej v súvislosti s oficiálnym predstavením operačného programu štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Miroslav Obert.

 

Finančná pomoc bude určená pre podnikateľov, orgány štátnej správy a miestnej samosprávy. Administráciu výziev bude kompetenčne zabezpečovať Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). „S implementáciou štrukturálnych fondov EÚ v prípade energetiky máme bohaté skúsenosti. Sme pripravení ich prakticky zúročiť pre úspešné naplnenie priorít tohto programového obdobia,“ povedala generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Podporovaných oblastí bude niekoľko. Jednou z nich bude obnova budov verejného sektora. „Podmienkou získania nenávratného finančného príspevku tu bude predloženie výsledkov energetických auditov, v ktorých musí byť okrem iného komplexne vyhodnotený potenciál energetických úspor,“ priblížil štátny tajomník Miroslav Obert. Novinkou je, že po prvý krát by pomoc mala byť prispôsobená aj potrebám domácností. Podporovať sa budú tiež opatrenia zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podnikoch, ale aj výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla. Subjekty štátnej správy a územnej samosprávy budú môcť európske zdroje použiť na zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva, ako aj využívanie energetických služieb. V prípade samospráv bude podporené aj vypracovanie a implementácia ich nízkouhlíkových stratégií.

 

Pre Ministerstvo hospodárstva SR je Operačný program Kvalita životného prostredia dôležitým nástrojom na plnenie cieľov vyplývajúcich zo Stratégie Európa 2020, ako aj ďalších záväzkov Slovenskej republiky v oblasti energetiky. Nezastupiteľný je pre praktickú implementáciu existujúcich koncepčných dokumentov, a to najmä so zreteľom na nedávno schválený návrh novej energetickej politiky, definujúcej hlavné ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom na rok 2050.