Skúšky odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

OZNÁMENIE

o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

Podľa § 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa budú konať skúšky na získanie

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike“

dňa 25. novembra 2010 o 8. 30 h

v hoteli SOREA Sĺňava, Hlboká 47, 921 01 Piešťany


Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike