Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA pripravila Regionálny akčný plán udržateľného odpadového hospodárstva pre Bratislavský kraj

 

Regionálny akčný plán udržateľného odpadového hospodárstva pre Bratislavský kraj, ktorý pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci medzinárodného projektu Waste to Energy  (W2E), má prispieť k znižovaniu množstva odpadu ukladaného na skládky jeho energetickým zhodnocovaním.

w2e.jpgLOGO_ERDF_ANG.jpginterreg_ivc_U.jpg

Projekt W2E bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu INTERREG IVC. Cieľom medzinárodnej iniciatívy bolo priniesť nový pohľad na odpad ako na potenciálny zdroj energie a umožniť partnerským krajinám zdieľať osvedčené postupy a najnovšie trendy v energetickom zhodnocovaní odpadov.

 

V roku 2010 skončilo podľa údajov Slovenskej agentúry životného prostredia a Štatistického úradu SR z celkového množstva 253 tisíc ton komunálneho odpadu vyprodukovaného v Bratislavskom kraji na skládkach viac ako 40 percent. Bratislavská spaľovňa, ktorá môže ročne termicky zneškodniť maximálne 135-tisíc ton odpadu, spaľuje len odpad vyzbieraný na území hlavného mesta. Pre okolité okresy je stále najprijateľnejšou ekonomickou alternatívou zneškodňovania tuhého komunálneho odpadu skládkovanie. Podľa Ivany Ďuricovej, manažérky projektu W2E zo SIEA, existuje niekoľko riešení, ako s týmto odpadom naložiť omnoho efektívnejšie. „Odborníci participujúci na akčnom pláne sa zhodli na tom, že slovenskému odpadovému hospodárstvu chýba vhodné využitie synergie regiónu,“ dodala. SIEA pri príprave plánu spolupracovala aj so zástupcami bratislavského magistrátu, spoločnosti OLO, a.s., Bratislava a ďalšími odborníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, odpadového hospodárstva a energetického zhodnocovania odpadu.

 

Regionálny akčný plán načrtáva viacero zásadných otázok, ktoré je vhodné riešiť, pretože môžu prispieť k zlepšeniu odpadového hospodárstva v Bratislavskom kraji. Jedným z návrhov je investovať do technológií, ktoré v budúcnosti dokážu v maximálnej možnej miere využiť energiu v odpade na výrobu elektriny a tepla. Zároveň poukazuje na výhody integrovaného prístupu a spolupráce na úrovni regiónu a odporúča využívať už existujúce zariadenia a infraštruktúru. Akčný plán upozorňuje aj na problém nedostatku financií, s ktorým sa stretávajú mestá a obce pri realizácií svojich povinností vo vzťahu k životnému prostrediu a v súvislosti s odpadovým hospodárstvom. Prináša tiež prehľad niektorých finančných mechanizmov a programov tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni, s cieľom podporiť rozvoj v tejto oblasti.

 

„Integrovaný regionálny prístup pri využívaní odpadu ako alternatívneho zdroja energie má veľa výhod a v mnohých krajinách Európskej únie je samozrejmosťou, preto veríme, že návrhy uvedené v regionálnom akčnom pláne, budú podnetmi pre ďalšie projekty a plánovanie rozvoja odpadového hospodárstva,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Odporúčania projektu by mali pomôcť pri rozhodovaní, ktoré opatrenia na zlepšenie je možné prijať z pohľadu dlhodobej efektívnosti, ale aj ekonomickej a environmentálnej udržateľnosti tak, aby priniesli prospech pre celý Bratislavský región.

 

Viac ako dvojročná spolupráca dávala partnerom projektu priestor pre rozvoj regionálnych aktivít s cieľom vymeniť si skúsenosti, ktoré môžu prispieť k modernizácii a rozvoju v sektore environmentálnych technológií v zmysle kľúčových tém Lisabonskej a Göteborgskej stratégie. Na projekte sa okrem SIEA podieľali aj partneri z Anglicka, Talianska, Maďarska, Poľska a Rumunska a  Regionálna energetická agentúra Šaľa, ktorá pripravila akčný plán pre svoje mesto. Projekt W2E iniciovali a viedli členovia správnej rady regiónu Östergötland vo Švédsku, ktoré patrí medzi lídrov v rýchlo rozvíjajúcom sa sektore energetického zhodnocovania odpadu.