Vrátiť sa na normálnu verziu

Pri energetických auditoch sa oplatí trvať na kvalite

 

Finančný prínos precízne vypracovaného auditu môže viacnásobne prevýšiť cenu, ktorú podnikateľ za audit zaplatí. Ak je energetický audit vypracovaný dôsledne, môže byť veľmi dôležitým nástrojom pri rozhodovaní o budúcich investíciách podniku. Čo môžu podnikatelia vďaka nemu získať?

Energetický audit nie je ekonomický audit. Úlohou audítora nie je kontrolovať, ako v podnik hospodári s energiou, ale poradiť, ako môže energiu ušetriť. Audit tak má reálny dopad na peniaze, ktoré inak „odchádzajú oknom“.

Načo je energetický audit

Samozrejmým výsledkom auditu bývajú konkrétne odporúčania, ale aj vyčíslenie nákladov na realizáciu opatrení a príslušnej návratnosti vložených investícií. Podniky, ktoré do úspor neinvestovali, môžu vďaka opatreniam navrhnutým v auditoch ušetriť aj 10 až 15 percent z nákladov na energiu. V závislosti od veľkosti podniku a spotrebovanej energie to môže predstavovať tisícky aj desať tisícky eur ročne. Či audítor v podniku nájde finančne zaujímavé možnosti úspor závisí aj od toho ako dôsledne sa môže audítor venovať analýze predložených podkladov, ale aj sledovaniu samotnej prevádzky priamo na mieste.

Koľko stojí audit

Aj preto nie je možné od stola určiť, koľko stojí audit. Audit si podnikatelia často zamieňajú s energetickým certifikátom, ktorý vychádza z dodaných projektových podkladov. Audítor však pracuje aj s reálnymi údajmi, ktoré musí získať, často i „vypátrať“, doplniť, namerať a samozrejme aj overiť priamo na mieste. Cena auditu sa môže odvíjať od spotreby energie v podniku alebo od navrhovaných úspor. Zvyčajne však priamo súvisí s počtom hodín, ktoré musí audítor, prípadne jeho tým, pretože často treba prizývať aj špecialistov, venovať spracovaniu nevyhnutných údajov. Hodinová odmena závisí od náročnosti konkrétnej činnosti. Všeobecne platia podobné hodinové taxy, ako pri iných inžinierskych prácach . Pri náročných analýzach to však môže byť aj viacej. Na cenu auditu vplýva aj skutočnosť, či je potrebné zabezpečiť špeciálne merania, alebo inak získať nevyhnutné údaje.

Cenné informácie

Potrebný čas je tak samozrejme priamo úmerný veľkosti podniku, ale sami podnikatelia majú reálne možnosti, ako náklady na audit znížiť. V prvom rade audítori potrebujú vstupné údaje o spotrebe energie a používaných technológiách, teda hlavne prístup k relevantným informáciám. Keď je objednávateľ schopný poskytnúť hodnoverné údaje v požadovanej štruktúre, cena auditu môže byť nižšia aj o 10 či 20 percent.

Aj nízkonákladové

Keďže skúsený audítor častokrát nájde v podniku očividné prípady plytvania, ktoré domáci prehliadajú, mnoho navrhovaných opatrení býva aj nízkonákladových. V minulosti to bežne bývalo 5 až 10 percent z nákladov na energiu, bez toho, aby bolo treba významne investovať. Stačilo zlepšiť údržbu, zmeniť zaužívane zvyky alebo sledovať a vyhodnocovať spotrebu, čo je cieľom energetického manažmentu. Hoci je dnes už povedomie vyššie a portfólio vhodných nízkonákladových opatrení menšie, stále môžu priniesť 3 až 5 percent úspor z celkových nákladov na energiu.

Investície do dôsledného auditu sa vrátia

Ak podnikateľovi na dosiahnutí úspor záleží a neuspokojí sa len s formálnym splnením povinnosti, mal by audítorovi umožniť dôslednú prvotnú obhliadku. Až následne je vhodné hovoriť o cene za audit. Len tak podnikateľ zvýši pravdepodobnosť, že mu audit naozaj pomôže pri rozhodovaní. Peniaze investovaného do kvalitného auditu sa určite vrátia. Vo väčšine prípadov totiž finančný prínos precízne vypracovaného auditu prevýši v násobkoch a desaťnásobkoch cenu, ktorú podnikateľ za audit zaplatí.

 

Príklady z praxe

Koľko stojí energetický audit? Cena závisí od rozsahu auditu a dostupnosti potrebných informácií. Odvíja sa predovšetkým od počtu hodín, ktoré musia audítori venovať aj triedeniu a overovaniu podkladov, získavaniu chýbajúcich potrebných údajov a príprave analýzy.

Hotel – podlahová plocha nad 3200 m2

Hotel mal vysoké prevádzkové náklady. Najväčší podiel tvorili náklady za teplo. Chýbala projektová dokumentácia budovy i technických systémov v budove. K dispozícii boli faktúry za energiu, bez oddeleného merania jednotlivých miest spotreby. Na vykurovanie využívajú kotly na palety. Audit bol zameraný na rekonštrukciu vykurovacieho systému a zdroja tepla.

Energetický audit:
Obhliadka a miestne zisťovanie: 3 osoby 3 krát 4 hod.
Analýza a návrh opatrení: 2 osoby 2 krát 8 hod.
Vypracovanie auditu: 2 osoby 2 krát 8 hod.
Spolu: 100 hod.

Vybrané navrhované opatrenie:
Výmena vonkajšie rozvodov tepla k bazénu (88 m) za nové s kvalitnou izoláciou.
Predpokladané náklady
(vrátane montáže, stavebných a a zemných prác): 11 616 €
Očakávané úspory za palivo (83 798 kWh/rok): 2 928 €
Jednoduchá návratnosť: 3,97 rokov
Beznákladové opatrenie – zabezpečenie energetického manažmentu
Predpokladané náklady: bez nároku na investície
Očakávané úspory ( 5 % z nákladov na nákup palív a elektriny): 4 217 €
Jednoduchá návratnosť: nevyhodnocuje sa

Ako zabezpečiť energetický manažment?

Vyčleňte pracovníka zodpovedného za meranie a vyhodnocovanie spotreby palív a elektriny. Určenie zodpovedného spomedzi existujúcich zamestnancov, ktorý bude sledovať prevádzku energetického hospodárstva, v podstate nestojí nič. Môže však zvyčajne ušetriť 2 až 5 % z celkových nákladov za nákup palív a elektriny. Jeho úlohou je podrobnejšie evidovanie nákupu elektriny a jednotlivých druhov palív v technických jednotkách a súvisiacich finančných nákladov. Ak takýto prehľad existuje, ušetriť sa dá aj na tom, že bude pravidelne sledovať ceny skladovateľných palív a nákupy dojedná v čase najnižšej nákupnej ceny od vybraného dodávateľa. Mal by tiež v pravidelných intervaloch kontrolovať stav energetických zariadení zodpovedným interným pracovníkom. Pred začiatkom vykurovacej sezóny je samozrejmé zabezpečiť preventívne servisné prehliadky rozhodujúcich energetických zariadení, najmä kotlov, komínov, zásobníkov paliva, systému merania a regulácie a podobne špecializovaným servisom.

Administratívna budova – podlahová plocha 9300 m2

V budove sa vykonávala iba základná údržba. Neinvestovalo sa do znižovanie spotreby energie a prevádzkových nákladov. Chýbala projektová dokumentácia. K dispozícii boli len ročné údaje o spotrebe energie za celú budovu. Audítori museli meraním zistiť geometrické parametre budovy, zmapovať vykurovací systém a osvetľovaciu sústavu.

Energetický audit:
Obhliadka a miestne zisťovanie: 3 osoby 3 krát 4 hod.
Analýza a návrh opatrení: 3 osoby 2 krát 8 hod.
Vypracovanie auditu: 2 osoby 2 krát 8 hod.
Spolu: 116 hod.

Vybrané navrhované opatrenia:
Zateplenie obvodového plášťa budovy a strechy a inštalácia termostatických ventilov a hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému
Predpokladané náklady: 538 275 €
Očakávané úspory (657 621 kWh/rok): 53 399 €
Jednoduchá návratnosť: 10,08 roka
Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy – existujúce svietidlá nahradiť modernými svietidlami s vyššou účinnosťou a vo vhodných zónach inštalovať senzory pohybu
Predpokladané náklady: 33 900 €
Očakávané úspory (22 509 kWh/rok): 4 049 €
Jednoduchá návratnosť: 8,3 roka

Administratívna budova – podlahová plocha 7600 m2

V budove v minulosti čiastočne rekonštruovali vnútorné osvetlenie, ale to nespĺňa normatívne požiadavky. K dispozícií bola kompletná projektová dokumentácia stavby, vykurovacieho systému a osvetlenia. Nebolo nevyhnutné robiť podrobnú obhliadku a miestne zisťovanie, vybrané a problémové miesta spotreby boli porovnané s projektom.

Energetický audit:

Obhliadka a miestne zisťovanie: 2 osoby 1 krát 4 hod.
Analýza a návrh opatrení: 2 osoby 2 krát 8 hod.
Vypracovanie auditu: 2 osoby 2 krát 8 hod.
Spolu: 72 hod.

Vybrané navrhované opatrenia:

Zateplenie obvodového plášťa budovy a strechy a kontrola a vyregulovanie vykurovacej sústavy
Predpokladané náklady: 164 878 €
Očakávané úspory (180 826 kWh/rok) 12 689 €
Jednoduchá návratnosť: 12,99 roka
Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy
Predpokladané náklady: 34 700 €
Očakávaná úspora (8 128,00 kWh/rok) 1 130 €
Jednoduchá návratnosť: 30,7 rokov

 

Poznámka: V príkladoch sú uvedené len vybrané opatrenia. Rozsah auditu a súvisiacich odporúčaní bol v každom z uvedených prípadov väčší, tomu zodpovedá aj uvedený celkový čas venovaný auditu.
Text s príkladmi v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra.