Banská Bystrica

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

OZNÁMENIE

o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

Podľa § 12 ods. 4 zákona zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú konať skúšky na získanie

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora“

v dňoch 4. a 5. decembra 2019 o 9:00

v Banskej Bystrici na pracovisku SIEA, Rudlovská cesta 53

 

Upozorňujeme prihlásených záujemcov, že na skúšku budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky uvedené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky č. 319/2015 Z.z. o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora a do 10.11.2019 doručia na našu adresu kópiu dokladu o ukončenom požadovanom vzdelaní, kópiu dokladu o požadovanej odbornej praxi a taktiež prípadovú písomnú správu z energetického auditu spracovanú primerane podľa osobitného predpisu.

 

Presný termín skúšky, na ktorý sa má uchádzač dostaviť bude uvedený v pozvánke, ktorá mu bude zaslaná na mailovú adresu uvedenú v jeho žiadosti o účasť na skúške, po splnení podmienok požadovaných k účasti na skúške.

 

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora