Banská Bystrica

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

OZNÁMENIE

o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

Podľa § 12 ods. 4 zákona zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú konať skúšky na získanie

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora“

v dňoch 13. a 14. decembra 2022 o 9:00

v Banskej Bystrici v budove Úradu priemyselného vlastníctva, Švermova 43.

Upozorňujeme prihlásených záujemcov, že na skúšku budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky uvedené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky č. 319/2015 Z.z. o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora a do 15.11.2022 doručia na našu adresu kópiu dokladu o ukončenom požadovanom vzdelaní, kópiu dokladu o požadovanej odbornej praxi a taktiež prípadovú písomnú správu z energetického auditu spracovanú primerane podľa osobitného predpisu.

Presný termín skúšky, na ktorý sa má uchádzač dostaviť bude uvedený v pozvánke, ktorá mu bude zaslaná na mailovú adresu uvedenú v jeho žiadosti o účasť na skúške, po splnení podmienok požadovaných k účasti na skúške.

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora