seminár SIEA - Bratislava

Seminár „Ako mať relevantné dáta pri obnove budov územných samospráv“

Pri získavaní a spravovaní informácií o spotrebe energie v budovách môže územným samosprávam pomôcť nový jednoduchý nástroj, ktorý bol pripravený v rámci medzinárodného projektu Request2Action. O možnostiach, ako ho využívať, sa bude hovoriť na seminári, ktorý sa uskutoční 25. mája 2016 v Bratislave.

 

Seminár na tému „Ako mať relevantné dáta pri obnove budov samospráv“ organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Určený je primárne pre zástupcov územných samospráv a odbornej verejnosti, ktorí pomáhajú obciam, mestám a vyšším územným celkom s prípravou opatrení zameraných na zníženie spotreby energie.

Prístup k informáciám a relevantným dátam o spotrebe energie v budovách, ktoré sú v kompetencii územných samospráv stále nie je samozrejmosťou. V mnohých prípadoch sa začínajú informácie o spotrebe zhromažďovať a analyzovať až vtedy, keď sa vyskytne príležitosť budovy obnoviť. To však už môže byť neskoro. Informácie bývajú uložené v mnohých databázach a výkazoch, pričom ich zozbieranie je komplikované. A ak sa do stanoveného termínu potrebné dáta získajú, veľa času na ich overenie a analýzu potom nezostáva.

 

Medzinárodný projekt s akronymom Request2Action, na ktorom okrem Slovenska participujú zástupcovia z ďalších ôsmych európskych krajín, prináša riešenie. SIEA v spolupráci s Úniou miesta a obcí Slovenska a Inštitútom pre energeticky pasívne domy na začiatku svojho pilotného projektu pripravila dotazník, prostredníctvom ktorého zisťovala, aké informácie o energetickej hospodárnosti budov a súvisiacich dátach územným samosprávam chýbajú.

Na seminári budú predstavené výsledky zisťovania, ale aj žiadané informácie o hospodárnosti budov a energetickej certifikácii. Účastníkom bude predstavený novovytvorený systém na uchovávanie relevantných dát týkajúcich sa ich energetickej spotreby. Súčasťou seminára budú aj praktické skúsenosti a odporúčania.

Request2Action je projekt spolufinancovaný Európskou Úniou v rámci programu Intelligent Energy – Europe. Partnermi zapojenými do projektu sú popri SIEA aj národné energetické agentúry v Taliansku, Portugalsku, Rakúsku, Škótsku, Grécku, Poľsku, Holandsku a Belgicku. Podrobnejšie informácie o projekte sú k dispozícii na stránke SIEA v časti Medzinárodné projekty. Na stránke je k dispozícii aj energetická kalkulačka umožňujúca orientačný výpočet energetickej náročnosti budovy, ktorá bola rovnako vytvorená v rámci projektu.

Seminár sa uskutoční v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Bajkalskej ulici č. 27. Účasť na podujatí je bezplatná. Vzhľadom na obmedzené kapacity je nutné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára.  Podrobnejšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese poradenstvo@siea.gov.sk.

 

Program

 

09.00 Registrácia účastníkov
09.30

Otvorenie
Eduard Jambor, Slovenská inovačná a energetická agentúra

09.35

Hĺbková obnova budov územných samospráv: Kvalitné dáta a ich využitie (výstupy projektu Request2Action)
Michal Lešinský, projektant PIO KERAMOPROJEKT a.s., Trenčín

10.15

Integrovaný energetický manažment pre samosprávy: Praktické skúsenosti a odporúčania
Matúš Izakovič, ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

11.00

Možnosti financovania obnovy verejných budov (Operačný program Kvalita životného prostredia)
Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.45

Záver seminára a občerstvenie