Seminár SIEA - Nitra

Pozvánka na seminár Energeticky efektívne v budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na bezplatný seminár „Energeticky efektívne v budovách“, ktorý sa uskutoční 6. februára 2019 v Nitre počas medzinárodného veľtrhu AQUATHERM.

Podujatie organizuje SIEA v rámci národného projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré budú môcť návštevníci veľtrhu využiť. Téma seminára na 20. ročníku medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky súvisí so sprísnenými legislatívnymi požiadavkami na energetickú hospodárnosť budov. Podľa nich majú novostavby a ak je to možné aj obnovované budovy spĺňať požiadavky na ultranízkoenergetický štandard alebo štandard budov s takmer nulovou potrebou energie. To je možné dosiahnuť kombináciou opatrení zameraných na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností a využívaním moderných technických zariadení budov.

Na seminári sa bude hovoriť o novom prístupe k stavbám a najmä k možnostiam pri ich obnove, ale aj o najnovších trendoch pri aplikovaní nízkonákladových energeticky úsporných opatrení. Účastníci budú informovaní aj o základných podmienkach získania poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v novom národnom projekte Zelená domácnostiam II. Samostatná prednáška bude venovaná ďalším možnostiam podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia s dôrazom na obnovu verejných budov, ale aj ostatných výziev určených pre štátnu správu, samosprávu a súkromný sektor so zameraním na nízkouhlíkové hospodárstvo. Prezentované budú aj príklady realizovaných energeticky úsporných projektov a opatrení vo verejných budovách, ktorých výsledky môžu byť inšpiratívne.

Program seminára

13.00 Registrácia účastníkov
13.30 Otvorenie
13:35

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU,
Matej Veverka, Slovenská inovačná a energetická agentúra

13:50 Ako ďalej v Zelenej domácnostiam,
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
14:10 Aktuálne možnosti podpory z OP Kvalita životného prostredia,
Rastislav Milošovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
14:40 Hĺbková obnova školskej budovy SPŠS v Trenčíne do najvyššieho štandardu,
Martina Knappová, SPŠS Trenčín, Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt Trenčín
15:10 Ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi,
Libor Gažovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
15:30 Diskusia
16:00 Záver seminára

Seminár sa uskutoční v stredu 6. februára 2019 od 13.30 h do 16.00 h v konferenčných priestoroch veľtrhu v hale M3. V rovnakej hale sa nachádza aj stánok SIEA s číslom 358, kde budú odborní konzultanti SIEA počas veľtrhu od 5.2.2018 do 8.2.2019 poskytovať bezplatné odborné energetické poradenstvo.

Vstup na seminár je bezplatný. Kapacita sály je obmedzená.

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 133 399 alebo osobne v poradenských centrách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.