Školenie SIEA - Prešov

Pozvánka na bezplatné školenia vzdelávacieho programu technik energetických zariadení budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a EkoFond pozývajú na pilotné školenie Technik energetických zariadení budov, ktoré sa uskutoční 6.6.-9.6.2017 v Prešove.

 

Cieľom pilotných školení, ktoré sú pripravené v rámci medzinárodného projektu BUILD UP SKILLS – STAVEDU, je sprostredkovať účastníkom základné poznatky, skúsenosti a umožniť získať praktické zručnosti pre prácu súvisiacu s inštaláciou a využitím technológií na výrobu tepla a teplej vody pre domácnosti a rôzne prevádzky.

 

Školenia sú primárne určené inštalatérom, prevádzkovateľom, podnikovým energetikom, údržbárom s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním technického zamerania s dôrazom na elektrotechniku. Účastník tohto kurzu musí mať spôsobilosť na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

 

Účasť na pilotných školeniach je bezplatná. Školenia sú rozvrhnuté do 4 pracovných dní, do troch modulov. Rozsah je 35 hodín (po 45 min.) vrátane záverečnej skúšky. Školiace dni sú rozdelené do troch modulov (modul 1 – 3 hod, modul 2 – 8 hod, modul 3 – 24 hod.).
Úspešní absolventi všetkých troch modulov školenia dostanú osvedčenie o absolvovaní všetkých troch vzdelávacích modulov.

Maximálny počet účastníkov školení je celkom 20. Vzhľadom na obmedzené kapacity odporúčame záujemcom o účasť na školení vyplniť registračný formulár čím skôr. Registrácia sa uzatvára po naplnení kapacity, najneskôr 30.5.2017. Podrobnejšie informácie môžete získať e-mailom na adrese zuzana.palugova@siea.gov.sk.

Registračné formuláre na školenia:

6.6. – 9.6.2017 – Prešov 

Absolvent získa odborné poznatky a praktické zručnosti z týchto oblastí:
 • spotreba energie v budovách,
 • montáž a oprava rozvodov technického zabezpečenia budov,
 • armatúry,
 • zásady BOZP pri montáži potrubia a výkopových prácach,
 • čítanie výkresovej dokumentácie,
 • zdroje energie,
 • energetická efektívnosť,
 • stanovenie vzduchovej priepustnosti budov – Blower-Door test,
 • kombinovaná výroba elektriny a tepla (kogenerácia),
 • energetický manažment,
 • ovládanie ekvitermickej regulácie a nastavenie servisných funkcii kotla,
 • inštalácia kotla,
 • bezpečnostné pokyny pri uvedení kotlov do prevádzky.

 

Absolvent získa ucelené odborné poznatky a praktické zručnosti z oblasti montáže a prevádzkovania energetických zariadení. Bude schopný riešiť problémy pri montáži a prevádzkovaní energetických zariadení. Spozná problematiku tepelných zdrojov, vykurovacích systémov, tepelných rozvodov a inštalácií, riadiacich systémov vykurovania, kogenerácie, tepelných čerpadiel a súvisiacich problémov. Uplatniť s amôže aj pri realizácii, prevádzkovaní a údržbe energetických sústav.

 

 

Podrobnejšie informácie o projekte BUILD UP SKILLS – STAVEDU