Bratislava

Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre poskytovateľov garantovanej energetickej služby

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 31/2014 z 15. decembra 2014 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra aktualizačnú odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby na poskytovanie garantovanej energetickej služby zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 19 ods. 12 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Aktualizačná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby na poskytovanie garantovanej energetickej služby sa bude konať

dňa 3. decembra 2019 o 10.00 hod.

Podrobnosti o mieste a čase konania aktualizačnej odbornej prípravy budú spresnené v pozvánke, ktorú zašle SIEA uchádzačovi elektronicky na základe zaslania vyplneneného a podpísaného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk.

 

Podmienkou účasti na aktualizačnej odbornej príprave je zápis v zozname odborne spôsobilých osôb na poskytovanie garantovanej energetickej služby podľa § 19 ods. 11 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upozorňujeme všetky odborne spôsobilé osoby, že ak sa držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti nezúčastní aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle § 19 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak Slovenská obchodná inšpekcia môže navrhnúť jeho vyčiarknutie zo zoznamu odborne spôsobilých osôb na poskytovanie garantovanej energetickej služby.

 

Informácie o aktualizačnej odbornej príprave si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 48 414 2625.