online - termín bol presunutý

Informačný webinár pre žiadateľov o podporu na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozývajú na informačný webinár zameraný na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, ktorý sa uskutoční  dňa 16. 9. 2020 o 10.00 hod.

Upozornenie: Kvôli opatreniam súvisiacim s ochorením COVID 19 bol pôvodný termín podujatia zrušený. Webinár sa uskutoční v novom termíne 13.10.2020.

Na webinári, ktorý organizuje SIEA v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, sa bude hovoriť nielen o formálnych náležitostiach výzvy a podmienkach poskytnutia dotácie, ale aj o tom, ako žiadosť vyplniť, čo je nevyhnutné vedieť a ako správne podať žiadosť. Účastníci budú taktiež informovaní, ako bude vykonávateľ postupovať v prípade, ak v žiadosti a jej prílohách identifikuje nezrovnalosti.

Webinár je určený pre potenciálnych žiadateľov o dotáciu a to zástupcov obcí, miest a VÚC a nimi zriadených  organizácií a taktiež pre podnikateľov.

Obce, mestá, VÚC a nimi zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške 95 % sumy potrebnej na svoj projekt, 5 % musia byť ich vlastné zdroje. Minimálna výška dotácie je stanovená na 2 500 EUR. V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18 000 EUR. Podnikatelia, ktorí majú záujem, môžu získať dotáciu vo výške 50 % sumy na svoj projekt, minimálne však 2 500 EUR a maximálne po 9 000 EUR na maximálne 4 rôzne lokality.

Cieľom výzvy, ktorá bola vyhlásená 31. júla 2020, je razantnejšia podpora elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. V druhom kole výzvy je vyčlenených 650 000 EUR a žiadosti bude možné podávať od 2. septembra do 30. novembra 2020.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vyhlásila vláda Slovenskej republiky, sa avizovaný informačný seminár bude konať formou on-line prenosu prostredníctvom aplikácií Microsoft Teams, Webex alebo Zoom.

Účasť na webinári je nutné potvrdiť najneskôr do 9. septembra 2020 zaslaním e-mailovej správy na adresu: stanice@siea.gov.sk s uvedením textu „Webinár 16.9.2020“.

 

Podrobnejšie informácie k výzve sú zverejnené na webovom sídle SIEA v časti Podporné programy – Nabíjacie stanice 2020, kde sú k dispozícii aj odpovede na najčastejšie otázky a stručné zhrnutie dôležitých informácií o výzve, vrátane porovnania aktuálnych podmienok s podmienkami v roku 2019.