Vrátiť sa na normálnu verziu

Odporúčania na spracovanie energetického auditu verejnej budovy

 

Nevyhnutnou súčasťou žiadostí o podporu projektov zameraných na zníženie spotreby energie vo verejných budovách z Operačného programu Kvalita životného prostredia  (OP KŽP) budú aj energetické audity s návrhmi vhodných opatrení a vyčíslením potenciálu úspor energie. Ako postupovať pri audite budov je uvedené v Odporúčaniach na spracovanie energetického auditu verejnej budovy, ktoré vypracovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

Odporúčania na spracovanie energetického auditu verejnej budovy SIEA pripravila v súvislosti so špecifickým cieľom 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Výzvy s týmto zameraním budú vyhlásené v roku 2015. Ich implementáciou Ministerstvo životného prostredia poverilo SIEA.

 

Všeobecné náležitosti energetického auditu vrátane podmienok odbornej spôsobilosti audítorov sú uvedené v zákone č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti. „Keďže Európska únia vyžaduje, aby sa realizáciou podporených projektov dosiahla lepšia energetická hospodárnosť budov, ako sú minimálne požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, zosumarizovali sme súvisiace požiadavky a legislatívne predpisy a pripravili materiál, podľa ktorého budú môcť postupovať energetickí audítori, ale aj vlastníci budov pri uzatváraní zmlúv o vypracovaní energetických auditov,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.

 

V odporúčaniach je zdôraznené, že opatreniami navrhovanými pre verejné budovy sa má dosiahnuť zníženie potreby energie na úroveň nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Toto musia audítori a následne aj projektanti zohľadniť pri návrhu opatrení na zníženie energetickej náročnosti budov a zníženie emisií skleníkových plynov, ako aj znečisťujúcich látok do ovzdušia. V odporúčaniach je stanovený aj minimálny rozsah požadovaných údajov pri posudzovaní stavu pred realizáciou a po realizácii projektu.

 

Cieľom spracovania energetického auditu verejnej budovy,  pri ktorej sa plánuje financovanie obnovy z OP KŽP je posúdenie súčasných technických systémov v budove, tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, návrh opatrení na obnovu budovy, opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budove, stanovenie potenciálu úspor energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenie.

 

Energetický audit je určený pre vlastníka budovy pre potreby jeho rozhodovania o možnostiach realizácie navrhnutých opatrení a odporúčaní na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy a môže sa využiť ako podklad pre prípravu projektovej dokumentácie obnovy budovy. Nenahrádza energetické hodnotenie budovy podľa osobitných predpisov.

Energetický audit má odporúčací charakter pre rozhodovací proces vlastníka a prevádzkovateľa budovy. Nepredstavuje obmedzujúci rámec pre realizačný projekt opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, resp. na zníženie energetickej náročnosti budov. Podrobný rozsah realizačného projektu sa spravidla určuje zmluvným vzťahom medzi objednávateľom projektovej dokumentácie a projektantom. Realizačný projekt je nevyhnutné vykonať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými zmluvne dohodnutými požiadavkami.