Vrátiť sa na normálnu verziu

Slovenské technické normy (STN)

STN EN ISO 50001         – Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2018)

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na zavedenie, implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického manažmentu (EnMS). Zamýšľaným výsledkom je umožniť organizácii systematický prístup pri dosahovaní neustáleho zlepšovania energetickej hospodárnosti a EnMS. Tento dokument:

  • sa vzťahuje na akúkoľvek organizáciu bez ohľadu na jej typ, veľkosť, zložitosť, geografickú polohu, organizačnú kultúru alebo produkty a služby, ktoré poskytuje;
  • sa vzťahuje na činnosti ovplyvňujúce energetickú hospodárnosť, ktoré organizácia riadi a kontroluje;
  • je uplatniteľná bez ohľadu na množstvo, použitie alebo druhy spotrebovanej energie;
  • vyžaduje preukázanie neustáleho zlepšovania energetickej hospodárnosti, ale nedefinuje úrovne zlepšenia energetickej hospodárnosti, ktoré sa majú dosiahnuť;
  • môže byť použitý nezávisle alebo môže byť zosúladený alebo integrovaný s inými systémami riadenia.

Momentálne je platná STN vydaná v anglickom jazyku.

STN EN ISO 14001         – Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015)

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva environmentu, ktorý organizácia môže použiť na zlepšenie svojho environmentálneho správania. Je určená na použitie organizáciou, ktorá sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru udržateľnosti. Táto medzinárodná norma pomáha organizácii dosahovať zamýšľané výstupy svojho systému manažérstva environmentu, ktoré poskytujú hodnotu pre životné prostredie, samotnú organizáciu a zainteresované strany. V súlade s environmentálnou politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu zahŕňajú:

  • zlepšovanie environmentálneho správania;
  • plnenie záväzných požiadaviek;
  • dosahovanie environmentálnych cieľov.

Medzinárodná norma STN EN ISO 14001 je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter. Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a služieb, ktoré organizácia určí.

Momentálne je platná norma vydaná v slovenskom jazyku.

Zdroj: www.sutn.sk