Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Letáky

fb_logo

Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch


Zdá sa Vám rozpočítavanie množstva dodaného tepla a teplej vody v bytovom dome zložité a neprehľadné? Poradíme Vám, ako sa v tejto problematike zorientovať.

Čo komplikuje rozpočítavanie nákladov na teplo za byt

Platby za teplo na vykurovanie a prípravu teplú vodu tvoria v bytových domoch podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov. Zvyčajne je to viac ako tretina, niekedy až polovica z mesačných zálohových platieb. Väčšine obyvateľov bytov samozrejme záleží na tom, aby platili len za množstvo, ktoré odoberú členovia konkrétnej domácnosti. Spotreba tepla na vykurovanie v jednotlivých bytoch však nie je jednoducho merateľná.

 

Bytový dom je vykurovaný ako celok. Vzhľadom k tomu, že teplo prestupuje stenami, stropom a podlahou miestnosti, nedá sa  vylúčiť vzájomné tepelné ovplyvňovanie medzi susediacimi bytmi.

 

Keby sme počas vykurovacieho obdobia v jednom byte uzatvorili všetky vykurovacie telesá, vplyvom prestupu tepla zo susedných bytov neklesne v nevykurovanom byte vnútorná teplota pod 15 – 18 °C. Vďaka prestupu tento byt spotrebuje teplo v hodnote 50 % až 70 % nákladov na teplo v porovnaní s bytom, kde sa vykuruje na 21°C.

 

Uvedené výrazné prestupy tepla však nie je možné presne zaznamenať a vyčísliť. Nezohľadňujú ich ani pomerové rozdeľovače tepla, ktoré slúžia pri rozpočítavaní nákladov na vykurovanie. Ich výsledky často motivujú obyvateľov k väčším úsporám. Mnohí, v snahe ušetriť, vypínajú vykurovacie telesá a „berú teplo“ od susedov.

 

Tvorcovia legislatívy preto stanovili, že pri rozpočítavaní tepla na vykurovanie sa má pomerovým rozdeľovačom tepla prikladať menšia váha. Pri stanovovaní podielov tepla spotrebovaného jednotlivými bytmi sa má väčšina nákladov (60 % a viac) prislúchajúcich k základnej zložke ceny tepla rozdeliť medzi byty pomerne podľa podlahovej plochy a zvyšok podľa údajov pomerových rozdeľovačov tepla.

 

Tento pomer môžu vlastníci bytov zmeniť hlasovaním. Ovplyvňuje ho viacero faktorov, ako je napríklad technické vybavenie domu, použité stavebné konštrukcie, vykonané opatrenia na zníženie spotreby tepla, tvar a poloha domu.

Light Vedeli ste, že:
 • Pri centrálnej dodávke je pri fakturácii rozhodujúce celkové dodané množstvo tepla na vykurovanie do domu a spotreba tepla na prípravu teplej vody v mieste jej prípravy. Údaje z bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov tepla na vykurovacích telesách určujú len pomery, v akých sa delí suma fakturovaná pre dom medzi konečných spotrebiteľov.
 • Legislatíva stanovuje len rámec rozpočítavania nákladov na teplo. Sumy, ktoré platia jednotlivé byty, môžu zásadne ovplyvniť ich vlastníci pri schvaľovaní spôsobu rozpočítavania.
 • Výsledkom rozpočítavania v bytových domoch je vždy len priblíženie sa k reálnemu rozdeleniu nákladov na teplo.
Systém centrálnej dodávky tepla a teplej vody

schema_TUV_pozicie_640.jpg

1. tepláreň, 2. odovzdávacia stanica tepla, 3. meranie množstva dodaného tepla do odovzdávacej stanice tepla, 4. bytový dom – odberateľ tepla/koneční odberatelia tepla, 5. meranie množstva dodaného tepla na vykurovanie na odbernom mieste, 6. pomerové rozdeľovače tepla, 7. meranie množstva teplej vody u konečných spotrebiteľov

Arrow1 DownRight Spotreba tepla už klesla o tretinu

Takmer v 90 % bytových domov na Slovensku sa zabezpečilo hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, inštalácia termoregulačných ventilov a pomerov rozdeľovačov tepla na vykurovacích telesách. Aj vďaka vykonaniu týchto opatrení sa za posledných 10 rokov podarilo na Slovensku znížiť konečnú spotrebu tepla na vykurovanie bytových domov až o tretinu.

Čo by malo obsahovať vyúčtovanie

Vyúčtovanie musí správca, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo vlastník bytového domu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov doručiť vlastníkom alebo nájomcom bytov najneskôr k 31. máju nasledujúceho roka. Legislatíva nestanovuje, ako by malo vyúčtovanie vyzerať. Má byť však prehľadné a zrozumiteľné.

 

Základné minimálne údaje o teple a teplej vode, ktoré musia byť vo vyúčtovaní sú uvedené vo vyhláške č. 630/2005 Z. z. a v novej vyhláške č. 240/2016, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva dodaného tepla.

 

Podrobné vyúčtovanie musí obsahovať údaje o rozpočítavaní množstva dodaného tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody; zvlášť za objekt rozpočítania, ktorým je zvyčajne bytový dom, a zvlášť pre konečného spotrebiteľa – vlastníka alebo nájomníka v byte. Ideálne je, ak sú údaje vo vyúčtovaní uvedené v prehľadnej tabuľke.

 

Z vyúčtovania musí byť jasné, aká je výška nákladov, spôsob ich určenia a rozpočítavania, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie a množstvo tepla na prípravu teplej vody. Vyúčtovanie zvyčajne obsahuje aj údaje o zálohových platbách a výške nedoplatku alebo preplatku konečného spotrebiteľa.

 

Súčasťou vyúčtovania musia byť aj ďalšie prehľady s údajmi, ktoré vstupovali do rozpočítavania nákladov na teplú vodu a teplo na vykurovanie - samostatne pre celý dom a zvlášť pre konkrétny byt.

 

Celoročné vyúčtovanie by v každom prípade malo byť spracované tak, aby mohli koneční spotrebitelia skontrolovať, či boli dodržané pravidlá určené legislatívou a dohodou vlastníkov bytov.

Dôležité pojmy

Konečný spotrebiteľ - vlastník, nájomca bytu v bytovom dome.

Pomerové rozdeľovače tepla – zariadenia určené na indikovanie množstva tepla odovzdaného prostredníctvom vykurovacieho telesa v miestnosti. Neslúžia na určenie priamych platieb za odobraté teplo, ale len na určenie podielu na spotrebe tepla za dom.

Podlahová plocha bytu - celková plocha všetkých miestností bytu (bez plochy balkóna, lodžií a terás).

Objekt rozpočítavania – budova s jedným odberným miestom alebo viac budov, ktoré majú jedno odberné miesto.

Odberné miesto - zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo na zisťovanie množstva dodaného tepla.

Regulačný príkon na odbernom mieste (kW) – vypočíta sa podľa predchádzajúcej skutočnej ročnej spotreby tepla (konkrétny postup je uvedený v § 6 ods. 3 vyhláška č. 248/2016 Z.z) alebo pre nových odberateľov podľa objednaného množstva tepla.

Prepočet spotreby tepla z GJ na kWh – je určený prevodným koeficientom: 1GJ = 277,8 kWh. V GJ sa udávala spotreba tepla do roku 2009.

Currency Euro Tip pre Vás
  • Aké množstvo tepla na vykurovanie ste spotrebovali v porovnaní s priemernou spotrebou vo vašom dome?
   Vypočítajte si mernú spotrebu tepla v dome (kWh/m2). Množstvo tepla vydeľte podlahovou plochou domu. Výsledok porovnajte s mernou spotrebou za váš byt (teplo na vykurovanie vášho bytu vydeľte podlahovou plochou bytu).
  • Koľko váš dom ušetril zateplením alebo vyregulovaním?
   Požiadajte správcu, aby dal zostaviť porovnanie spotrebovaného tepla na vykurovanie so zohľadnením počasia v porovnateľných vykurovacích obdobiach pomocou „dennostupňov“. Porovnávajte spotrebu tepla na jeden "dennostupeň".

   

  Rozpočítavanie dodaného tepla na vykurovanie

  Cena dodaného tepla je regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Skladá sa z dvoch zložiek – variabilnej a fixnej.

  Vo variabilnej zložke ceny tepla (€/kWh) sú premietnuté náklady, ktoré dodávateľ tepla vynaloží na nákup prvotných energetických surovín použitých na výrobu tepla. Cenu paliva a vstupnej elektriny dodávateľ tepla nemôže v podstatnej miere ovplyvniť - stanovuje ju trh.

  Fixná zložka ceny tepla (€/kW) sa skladá z regulovaných a neregulovaných ekonomicky oprávnených nákladov.

  Rozhodujúcimi regulovanými oprávnenými fixnými nákladmi sú osobné náklady a ďalšie finančné náklady, ktoré súvisia so správou prevádzky tepelného hospodárstva.

  Rozhodujúcimi neregulovanými oprávnenými fixnými nákladmi, ktoré tvoria podstatnú časť fixných nákladov, sú odpisy hmotného a nehmotného majetku zariadení na výrobu a rozvod tepla a náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla. Súčasťou fixnej zložky ceny tepla je aj primeraný zisk, ktorého výška je tiež regulovaná.

  Write3 Novinky: Čo hovorí legislatíva

  Základný rámec pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla pre konečných spotrebiteľov za rok 2016 ustanovuje ešte vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z. Táto vyhláška bola na základe skúsenosti z jej praktickej aplikácie novelizovaná a doplnená vyhláškou ÚRSO č. 358/2009 Z. z.

  Ale pozor, pre ďalšie obdobia, teda pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla pre konečných spotrebiteľov za rok 2017 a neskôr, sa postupuje podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 240/2016, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2017.

  Výnimku tvoria bytové domy s centrálnym zdrojom výroby tepla v dome, t.j. bytové domy s vlastnými domovými kotolňami, ktoré zdroj neprenajali inej osobe. Tie sú povinné už náklady za rok 2016 rozpočítavať podľa vyhlášky MH SR č. 240/2016.


  Nová vyhláška MH SR prináša nasledujúce zmeny:


  Zmena č. 1: Bytové domy s vlastnou kotolňou musia už pri rozpočítavaní za rok 2016 zohľadňovať komplexné náklady na teplo, podobne ako pri CZT
  Väčšiny bytových domov sa zmeny uvedené v novej o vyhláške dotknú až pri vyúčtovaní nákladov za rok 2017. Pri vyúčtovaní nákladov za rok 2016 musia postupovať podľa novej vyhlášky len bytové domy s centrálnym zdrojom tepla, teda bytovky s vlastnými domovými kotolňami, kde cena tepla nie je regulovaná ÚRSO. Vo vyhláške je presne stanovené, čo všetko sa musí v tomto prípade zahrnúť do nákladov na rozpočítavané teplo. Majitelia bytov tak budú mať porovnateľnú a komplexnú predstavu o všetkých položkách, ktoré ovplyvňujú cenu tepla z vlastnej kotolne. Vyhláška určuje, že okrem samotnej investície je nutné zohľadniť aj náklady na palivo, elektrinu, technologickú vodu a hmoty, osobné náklady na zamestnancov vykonávajúcich opravu a údržbu, ale aj rôzne súvisiace poplatky, vrátane nákladov na splácanie úveru, ak bol využitý.

   

  Zmena č. 2:  Základná zložka pri teplej vode je stanovená na 20 % a spôsob rozpočítavania je stanovený striktne

  Podľa oboch vyhlášok sa môže použiť aj odlišný spôsob rozpočítavania nákladov na teplo, ako ustanovujú vyhlášky, ak sa na ňom dohodnú koneční spotrebitelia – vlastníci bytov. Pri rozpočítavaní nákladov na ohrev teplej vody nová vyhláška stanovuje pomer základnej a spotrebnej zložky na 20 % a 80 % a spôsob rozpočítavania je daný jednoznačne a striktne.

   

  Zmena č.3:  Zásadne sa sprísňujú a sú pevne stanovené postihy za znemožnenie odpočtu údajov o spotrebe teplej vody a tepla


  Zmena č. 4: Byty s individuálnym vykurovaním budú mať vyššiu základnú zložku za teplo
  Vyhláškou sa zvýšil z 0,25 na 0,5 koeficient, akým má byť rozpočítaná základná zložka za dodané teplo v bytoch s individuálnym vykurovaním, ktoré môžu profitovať z prestupov tepla z okolitých priestorov vykurovaných zo sústavy centrálneho zásobovania teplom.

   

  UPOZORNENIE: Ak chcú vlastníci upraviť detaily rozpočítavania v prípadoch, ktoré dovoľuje zmeniť nová vyhláška, je potrebné, aby ich v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov schválili v predchádzajúcom roku. To znamená, že zmeny schválené vlastníkmi v tomto roku 2017 budú platiť až pre rozpočítavanie za rok 2018.

  Ako sa zorientovať v údajoch o vykurovaní domu

  Súčasťou ročného vyúčtovania za byt by mal byť aj prehľad nákladov na vykurovanie za celý bytový dom. Mal by obsahovať namerané teplo na odbernom mieste v kWh, regulačný príkon v kW, cenu variabilnej a fixnej zložky tepla.

   

  Fakturácia dodávky tepla odberateľovi tepla - správcovi, vlastníkovi domu alebo spoločenstvu vlastníkov bytov, ktorí rozpočítavajú teplo pre jednotlivé byty, sa vykonáva nasledovne:

   

  Variabilná zložka ceny tepla (€/kWh) x Namerané množstvo tepla
  na vykurovanie na odbernom mieste (kWh)
  = Variabilné náklady na vykurovanie (€)

  Celkové náklady na vykurovanie (€)
  Fixná zložka ceny tepla (€/kW) x Regulačný príkon (kW) - vypočíta sa podľa predchádzajúcej skutočnej ročnej spotreby tepla na vykurovanie
  = Fixné náklady na vykurovanie (€)

   

  Príklad rozpočítavania množstva tepla na vykurovanie za bytový dom:


  Teplo na vykurovanie
  Obdobie Namerané množstvo tepla na odbernom mieste Regulačný príkon Cena tepla Náklady
  Variabilná zložka Fixná zložka Variabilné Fixné Spolu
  (mesiac) (kWh) (kWh) (€/kWh) (€/kW) (€) (€) (€)
  1 - 12 206 020 41,073 0,0594 181,28 12237,59 7445,71 19683,30
  Home Výpočet pre dom

  Celkové náklady na vykurovanie v dome dostaneme sčítaním variabilných a fixných nákladov.

   

  Variabilné náklady sa vypočítajú tak, že sa vynásobí variabilná zložka ceny tepla určená ÚRSO s nameraným množstvom tepla na odbernom mieste. Fixná zložka sa násobí regulačným príkonom na odbernom mieste. Ten sa vypočíta podľa predchádzajúcej skutočnej ročnej spotreby tepla alebo pre nových odberateľov podľa objednaného množstva tepla. Konkrétny spôsob výpočtu je stanovený vo vyhláške.

  V prípade, že počas roka došlo k zmene ceny tepla, uvedený postup sa uplatní na každé obdobie, za ktoré bola platná daná cena tepla.

  Údaje o rozpočítavaní spotrebovaného tepla na byt

  Celkové náklady na vykurovanie sa ďalej v dome delia na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka nákladov na teplo sa rozpočítava konečným spotrebiteľom podľa podlahovej plochy bytu. Spotrebná zložka predstavuje náklady na teplo rozpočítané podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

  Vyhláška stanovuje základnú zložku na 60 % a spotrebnú zložku na 40 % z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie. Na používanie pomeru, v ktorom má základná zložka jasnú prevahu, existujú zásadné dôvody.

   

  Zjednodušený výpočet poukazujúci na to, že aj byt s vypnutými vykurovacími telesami a obklopený bytmi, v ktorých sa vykuruje na požadovanú teplotu, spotrebuje teplo vo výške viac ako 60 % nákladov na teplo v porovnaní s vykurovaným bytom:


  Popis Hodnota Vysvetlenie
  VYKUROVANÝ BYT
  Priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období 5 °C

  Z priemernej vonkajšej teploty vo vykurovacom období napr. 5 °C sa vykuruje byt na požadovanú teplotu cca 21 °C, t.j. rozdiel je 16 °C. Spotrebuje sa pritom 100 % nákladov na vykurovanie. Z tohto pomeru je zrejmé, že na zvýšenie teploty o 1°C sa musí vynaložiť 6,25% nákladov na vykurovanie.

  Požadovaná teplota, na ktorú sa byt vykuruje 21 °C
  Rozdiel medzi priemernou vonkajšou teplotou a požadovanou teplotou v byte 16 °C
  Podiel na nákladoch na vykurovanie 100 %
  NEVYKUROVANÝ BYT
  Priemerná teplota v nevykurovanom byte 16 °C

  Uvedená teplota sa dosiahne hlavne vplyvom prestupu tepla stenami susedných vykurovaných bytov.


  Ak je priemerná vonkajšia teplota 5 °C, prestup tepla medzi bytmi zabezpečí zvýšenie teploty v byte o 11 °C, čo predstavuje (11 x 6,25 %) 68,75 % nákladov, ktoré by sa mali uhradiť.

  Rozdiel medzi priemernou vonkajšou teplotou a priemernou teplotou v nevykurovanom byte 11 °C
  Podiel na nákladoch na vykurovanie oproti porovnateľnému bytu, v ktorom sa vykuruje na požadovanú teplotu 21°C 68,75 %

   

  Vo vyhláške stanovený pomer rozdelenia nákladov si vlastníci bytov môžu dohodnúť aj inak, čo sa v praxi často stáva. Ak je dom zateplený, malo by byť percento prislúchajúce základnej zložke ešte vyššie. Po zateplení sa zvýši prestup tepla medzi jednotlivými bytmi. Teplom od susedov sa dosiahne vyššia teplota v menej vykurovanom byte. Keď sa neupraví pomer medzi základnou a spotrebnou zložkou, často sa stáva že rozdiely v platbách za vykurovanie sú ešte väčšie ako pred zateplením.

  V bytových domoch, kde je spotrebná zložka väčšia ako 50 %, vznikajú v porovnateľných bytoch až dvojnásobné a vyššie rozdiely v platbách. Je to výsledok prílišného „šetrenia“ jedného suseda na úkor druhého. Eliminovať sa to dá znížením podielu spotrebnej zložky.

  Iniciatívu pri zmene pomeru nákladov na rozpočítavanie by mal mať správca, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo vlastník domu, ktorí by navrhovanú zmenu mali konečným spotrebiteľom aj odborne vysvetliť a zdôvodniť.

  Lock Open Ak nie je odpočet, hrozí sankcia

  Ak má dom pomerové rozdeľovače tepla a konečný spotrebiteľ si ich odmietol nainštalovať alebo odmietne umožniť ich odpočet, poprípade do nich neoprávnene zasahoval a tým spôsobil ich nesprávne fungovanie, hrozí mu sankcia. V prípade jeho bytu bude spotrebná zložka ceny tepla na m2 podlahovej plochy bytu určená ako 1,5 násobok priemeru spotrebnej zložky na m2v dome. Podľa novej vyhlášky č. 240/2016 sú tieto postihy pevne stanovené, vlastníci sa nemôžu rozhodnúť inak. To isté po novom platí aj pre sankcie pri teplej vode, ktoré boli a sú ešte vyššie. Ak vlastník neumožní odpočet meradla teplej vody, spotrebnú zložku mu budú počítať ako 1,5-násobok priemernej spotreby na byt. Ak vlastník bytu určené meradlo na meranie teplej úžitkovej vody odmietol vo svojom byte nainštalovať, určené meradlo demontoval alebo inak znefunkčnil či ovplyvnil, sa spotrebná zložka určí ako 3-násobok priemernej hodnoty na byt.

   

  Príklad rozpočítavania množstva tepla na vykurovanie pre končeného spotrebiteľa:

  Teplo
  na
  vykur.

   

   

  Obd. Podlah. plocha

   

  Množ. tepla na odber.   mieste Indik. (namer.) údaje pomer. rozdeľo-
  vačov tepla

   

  Náklady spolu

  Základná zložka Spotrebná zložka Merná spotr. tepla na celkovú podlah. plochu
  60% 40%  Nákl.
  na
  indikov. jedn.

  Nákl. na m2 celkovej
  podlah. plochy


  Rozpočít.
  spotreba

  Nákl. Rozpo-
  čítaná
  spotr.
  Náklady
  (mes.) (m2) (kWh) (počet) (€) (kWh) (€) (kWh) (€) (€/
  jedn.)  
  (€/m2) (kWh/m2)
  Odber-
  né miesto (dom)
  1 - 12 2194,
  4
  206 020 82
  008

  19 683,
  30

  123 612
  (206
  020 x 0,6)
  11 809,98
  (19 683,30 x 0,6)
  82408
  (206
  020 x 0,4)
  7 873,32
  (19683,
  82 x 0,4)
  0,096
  01
  (7 873,
  32/
  82
  008)

  8,9698

  (19 683,30 / 2194,4)

  93,
  88
  (206
  020 / 2194,4)
  Podiel na byt 1 - 12 71,68

   6 608, 47

  (4 037, 78 + 2 570, 69)

  2558,
  21

  631,38

  (385,77
  +245,61)

  4 037,78
  (71,68 / 194,4) x 11809,98

  385,77
  (71,68 /2194,4)
  x 11809,98
  2570,69
  (2558,21 / 82008) x 82408
  245,61 (0,09601
  x
  2558,21)

  8,8083

  (631,38 / 71,68)
   

  92,19
  (6608,47 / 71,68)
  Woman Výpočet pre byt

  Ak sa na rozpočítavanie  tepla použije pomer podľa vyhlášky, z celkových nákladov na vykurovanie domu vyčleníme 60 %. Túto sumu vydelíme celkovou plochou domu. Výsledok vynásobíme plochou bytu. Tak získame základnú zložku nákladov na vykurovanie bytu.

  Zostávajúcich 40 % tvorí spotrebnú zložku. Tú podelíme počtom indikovaných jednotiek zo všetkých pomerových rozdeľovačov tepla v dome. Výsledkom je náklad na jednotku. Vynásobíme ho počtom indikovaných jednotiek na  rozdeľovačoch v byte. Získame náš podiel spotrebnej zložky nákladov na vykurovanie.

  Rozpočítavanie tepla na prípravu teplej vody

  Odberným miestom dodaného tepla na prípravu teplej vody nameraného určeným meradlom je miesto jej prípravy. Môže byť blízko miesta jej spotreby (domová kotolňa, odovzdávacia stanica tepla) alebo mimo neho (okrsková kotolňa, okrsková odovzdávacia stanica tepla). Namerané množstvo tepla ocenené jeho aktuálnou cenou tvorí náklady na teplo v teplej vode, ktoré dodávateľ tepla rozpočíta jednotlivým odberateľom.

  Keď je príprava teplej vody zabezpečovaná iba pre váš dom, rozpočítajú sa vám všetky náklady na teplo spojené s jej prípravou.

  V prípadoch, keď je príprava teplej vody zabezpečovaná pre viacero odberateľov (domov) a dodávateľ tepla zabezpečil meranie množstva teplej vody na odbernom mieste na vstupe do domu, podiel celkových nákladov na prípravu teplej vody v mieste jej prípravy sa pre váš dom určí z pomeru nameranej spotreby na vašom odbernom mieste k celkovému súčtu nameraných množstiev teplej vody na všetkých odberných miestach.

  Ak nie je takéto meranie zabezpečené, postupuje sa rovnako, ale za množstvo teplej vody na odbernom mieste sa považuje súčet spotreby teplej vody nameranej v jednotlivých bytoch, nebytových priestoroch a spoločných priestoroch.

  Takto určené teplo a následne variabilné a fixné náklady na prípravu teplej vody pre dom sa potom rozpočítavajú pre jednotlivých konečných spotrebiteľov.

   

  Man Priemerná spotreba

  Priemerná ročná spotreba teplej vody na Slovensku je v súčasnosti 14 m3 na osobu. Na ohrev a distribúciu tohto množstva dodanej teplej vody je potrebných 1 200 kWh energie. Vyplýva to z analýz vykonávaných Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Pri priemernej cene tepla 96,86 EUR/MWh (vrátane DPH) sú ročné náklady na teplú vodu na osobu v priemere 116 eura.

   

  Rozdelenie nákladov na teplú vodu

  Celkové náklady na ohrev teplej vody v mieste jej prípravy sa vypočítajú nasledovne:

   

  Variabilná zložka ceny tepla (€/kWh) x Namerané množstvo tepla na ohrev vody v mieste jej prípravy (kWh) = Variabilné náklady na ohrev vody (€)

  Celkové náklady na ohrev vody v mieste jej prípravy(€)
  Fixná zložka ceny tepla (€/kW) x Regulačný príkon (kW) - vypočíta sa podľa predchádzajúcej skutočnej ročnej spotreby tepla na ohrev vody
  = Fixné náklady na ohrev vody (€)

  V prípade, že došlo k zmene ceny tepla, uvedený postup by sa mal uplatniť na každé obdobie, za ktoré bola platná daná cena tepla.

  Teplá voda v dvoch položkách


  Náklady na teplú vodu netvoria len samotné náklady na jej ohrev, ale aj na vodu. V ročnom vyúčtovaní ná­kladov na teplo sa preto spravidla uvádzajú samo­statne. Okrem tepla na ohrev teplej vody si treba všímať aj položku vodné, stočné – teplá voda.

   

  Údaje o rozpočítavaní teplej vody za dom

  Spotreba vody pre bytový dom nie je jednoduchým súčtom spotrieb zaznamenaných všetkými vodomermi v objekte rozpočítavania. Podľa platnej legislatívy dodávateľ tepla pri určení fakturovanej čiastky vychádza z hodnoty uvedenej na určenom meradle. To sa môže nachádzať na vstupe do bytového domu alebo v mieste prípravy vody, ktorým je kotolňa, prípadne odovzdávacia stanica tepla.

   

  Celkové náklady na prípravu teplej vody sa rozpočítavajú v pomere nameraných množstiev teplej vody na všetkých odberných miestach alebo v pomere k súčtu nameraných množstiev u konečných spotrebiteľov (podľa spôsobu distribúcie). Vo vyúčtovaní možno detaily o pomerovom delení dohľadať prostredníctvom tzv. koeficientov, ktoré zodpovedajú úprave nameraného množstva teplej vody na odberných miestach alebo u konečných spotrebiteľov. Hoci sa v príslušnej legislatíve koeficienty nespomínajú, správcovia bytových domov koeficienty vo vyúčtovaní bežne uvádzajú, aby konečným spotrebiteľom vysvetlili, ako sa k výsledným nákladom za ohrev teplej vody dopracovali.

   

  Príklad rozpočítavania množstva dodaného tepla na prípravu teplej vody na odberné miesta (objekt rozpočítavania):

  Obdobie Okruh zásobovania teplou vodou Objekt rozpočítavania (bytový dom)
  Množstvo dodaného tepla na prípravu teplej vody v mieste jej prípravy Množstvo vody na prípravu teplej vody v mieste jej prípravy Súčet nameraných množstiev dodanej teplej vody na odberných miestach Pomer nameraných množstiev teplej vody u konečných spotrebiteľov Súčet nameraných množstiev teplej vody u konečných spotrebiteľov Upravené množstvo teplej vody Množstvo dodaného tepla v teplej vode
  (mesiac) (kWh) (m3) (m3) ( - ) (m3) (m3) (kWh)
  1 - 12 830 450 10 061 9 064 1,11
  (10 061/
  9 064)
  1 184 1 314,24
  (1184x1,11)
  108 479,34
  (830450/10061)
  x1314,24

   

  • Koeficient je vypočítaný ako podiel celkového množstva vody na teplú vodu nameraného v mieste prípravy určeným meradlom k súčtu nameraných množstiev teplej vody na všetkých odberných miestach (v iných bytových domoch), do ktorých je zabezpečovaná dodávka teplej vody, alebo k súčtu nameraných spotrieb teplej vody u všetkých konečných spotrebiteľov. Tento koeficient by mal zohľadňovať povolenú toleranciu presnosti vodomerov a rozdiely vznikajúce rôznými termínmi odčítania nameraných údajov. Namerané údaje na vodomeroch sa nedajú odčítať v tom istom čase.
  Poll Vysoké koeficienty

  V prípade, ak koeficient pre rozpočítavanie teplej vody dosahuje hodnotu vyššiu ako 1,2, je potrebné analyzovať príčiny rozdielu súčtu nameraných spotrieb teplej vody v bytoch a hodnoty z fakturačného meradla pre dom. Príčiny môžu byť rôzne. Najčastejšie sú to poruchy vodomerov, neoprávnený odber, nesprávne odčítané údaje, prípadne úniky teplej vody a iné.

   

  Podobný postup sa uplatňuje aj vtedy, keď je určené meradlo vody umiestnené na vstupe do domu. Vtedy koeficient tvorí podiel celkového množstva vody nameraného určeným fakturačným vodomerom použitým na vstupe do domu k súčtu spotrieb zaznamenaných všetkými vodomermi na teplú vodu v objekte rozpočítavania.

   

  Výpočet nákladov na dodávku tepla v teplej vode pre odberné miesto:

  Dodané teplo v teplej vode Regulačný príkon Cena tepla Náklady
  Variabilná zložka Fixná zložka Variabilné Fixné Spolu
  (kWh) (kW) (€/kWh) (€/kW) (€) (€) (€)
  108 479,34 20,5 0,0594 181,28 6 443,67
  (108479,34x0,0594)
  3 716,24
  (20,5x181,28)
  10 159,91
  (6443,67+3716,24)

   

  Refresh Povinná výmena

  Za zabezpečenie merania teplej vody u konečných spotrebiteľov (vlastníkov bytov) a rozpočítavanie množstva dodaného tepla v teplej vode sú zodpovední správcovia bytových domov alebo spoločenstvá vlastníkov bytov. Okrem obstarania a zapojenia určených meradiel množstva teplej vody musia správcovia a spoločenstvá v pravidelných štvorročných intervaloch zabezpečiť ich metrologické overenie, alebo ich výmenu za nové. Konečný spotrebiteľ musí umožniť inštaláciu meradiel a odčítanie nameraných údajov. Tieto povinnosti vyplývajú zo zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

   

  Údaje o rozpočítavaní  teplej vody za byt

  Náklady za teplo v teplej vode pre bytový dom sa podľa vyhlášky č. 630/ 2005 delia na základnú a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 10 % a spotrebná 90 %.

  Spotrebná zložka - 90 % nákladov za teplo v teplej vode pre bytový dom (€) / Súčet upraveného nameraného množstva teplej vody v objekte rozpočítavania (m3) = Jednotkový náklad (€/m3)    
  Jednotkový náklad (€/m3) x Upravené množstvo vašej spotrebovanej teplej vody (m3) = Vaša platba za teplú vodu (€)

  Celkové náklady za teplo v teplej vode (€)
  Základná zložka - 10 % nákladov za teplo v teplej vode pre bytový dom (€) / Počet bytov = Vaša základná (paušálna) platba za teplú vodu (€)

   

  Náklady za teplo v teplej vode pre bytový dom sa podľa novej vyhlášky č. 240/ 2016 delia na základnú a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 20 % a spotrebná 80 %.

  Spotrebná zložka - 80 % nákladov za teplo v teplej vode pre bytový dom (€) / Súčet upraveného nameraného množstva teplej vody v objekte rozpočítavania (m3) = Jednotkový náklad (€/m3)    
  Jednotkový náklad (€/m3) x Upravené množstvo vašej spotrebovanej teplej vody (m3) = Vaša platba za teplú vodu (€)

  Celkové náklady za teplo v teplej vode (€)
  Základná zložka - 20 % nákladov za teplo v teplej vode pre bytový dom (€) / Počet bytov = Vaša základná (paušálna) platba za teplú vodu (€)


  Príklad rozpočítavania nákladov na prípravu teplej vody v objekte rozpočítavania podľa vyhlášky č. 630/2005:

  tabulka_str_14.jpg

  * Pomer nameraných množstiev teplej vody v mieste jej prípravy a na odberných miestach (koeficient)

   

  Tree Rozdelenie nákladov

  Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom pre každý byt v bytovom dome. Zahŕňa paušál, ktorý čiastočne zohľadňuje tepelné straty v cirkulácii teplej vody. V tejto platbe je zohľadnený prístup k teplej vode v dohodnutom časovom rámci. Všetky byty v bytovom dome sa musia rovnako podieľať na krytí strát spôsobených cirkuláciou teplej vody. Teplo, ktoré je dodané na prípravu teplej vody do domu sa rozdeľuje na základnú zložku (10 %, po novom 20 %) a podľa skutočne spotrebovaného množstva m3 teplej vody, tzv. spotrebná zložka (90 %, po novom 80 %). Základná zložka sa rozdelí rovnomerne medzi všetky byty bez ohľadu na skutočnú spotrebu a počet osôb. Je to poplatok za prístup k teplej vode, ktorú majú obyvatelia k dispozícii, či ju využívajú alebo nie. Voda v bytovom dome cirkuluje v spoločnom uzatvorenom systéme, počas toho sa ochladzuje a vznikajú tzv. cirkulačné straty, na ktorých sa musia podieľať všetky byty. Je to teda služba pre všetkých vlastníkov bytov. Doteraz základná zložka tvorila 10 % zo spotrebovaného množstva tepla a majitelia bytov si mohli dohodnúť inak ďalšie detaily spôsobu rozpočítavania. Po novom je vo vyhláške MH SR základná zložka stanovená ako 20 % z celkovej spotreby a ďalšie detaily rozpočítavania pri teplej vode nemožno meniť.

  Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov v pomere upravenej spotreby vody v m3 nameraných na vodomere v byte k súčtu upravených nameraných spotrieb všetkých vodomerov teplej vody v bytovom dome.

  Kde reklamovať vyúčtovanie
  • Keď máte pochybnosti o správnosti vyúčtovania za vykurovanie a prípravu teplej vody, žiadajte v prvom kroku vysvetlenie od vášho správcu alebo predsedu či od rady spoločenstva vlastníkov bytov.
  • Ak nepochodíte u správcu, môžete podnet na prešetrenie adresovať na pobočky Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Ak zistia pochybenie, uložia pokutu a vyúčtovanie musí byť opravené. Svoje rozhodnutia uverejňuje na svojej webovej stránke www.soi.sk. SOI však kontroluje len dodržiavanie vymedzených, legislatívou presne stanovených náležitostí vyúčtovania, napríklad správnosť započítaných údajov z faktúr, použitých údajov z fakturačných meradiel, fakturovaných cien, dodržiavanie dohodnutého spôsobu rozpočítania alebo postupu pri vybavovaní reklamácie.
  • Na SOI sa môžete obrátiť, aj ak nie ste spokojní s údajmi o nákladoch za dodávku tepla na vykurovanie a teplú vodu, ich rozpočítaním na základnú a spotrebnú zložku, alebo vám chýbajú údaje, ako boli tieto náklady určené. V prípade vyúčtovania pripraveného spoločenstvami vlastníkov bytov SOI kontroluje len vyúčtovanie tepla a teplej vody. Pri vyúčtovaniach pripravených bytovými družstvami SOI kontroluje vyúčtovanie len v prípade, ak predmetný byt je v osobnom vlastníctve.
  • Ak máte podozrenie že ceny tepla sú vyššie ako maximálne, môžete adresovať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
  • Ak sa aj napriek tomu budete cítiť poškodení vo svojich právach, môžete sa obrátiť na súd.
  Calendar Posledný termín

  Na každom ročnom vyúčtovaní musí byť uvedený dátum, dokedy vlastník môže vyúčtovanie reklamovať. Spravidla býva táto lehota stanovená v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Štandardná lehota je do 30 dní od doručenia vyúčtovania. Reklamácia by mala byť vybavená podľa § 18 Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa do 30 dní. Finančné plnenie je vymožiteľné súdnou cestou do troch rokov od doručenia vyúčtovania.

   

  Aktualizované 31.5.2017. Aktualizované časti sú v texte vyznačené ako podčiarknuté.

  Pôvodný text je súčasťou brožúry, ktorá vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU  v  auguste 2011.

  Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

  Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania
   
   
  © 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
  webdesign a redakčný systém
  Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).