Inovačné a digitálne vouchery z Plánu obnovy a odolnosti SR

Slovenská inovačná a energetická agentúra poskytuje prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR inovačné a digitálne vouchery, cieľom ktorých je podporiť súkromný sektor nielen pri financovaní výskumu, vývoja a inovácií, zefektívnení vynaložených verejných prostriedkov, ale najmä pri sieťovaní akademického a súkromného sektora a budovaní kapacít v súkromnom sektore. Zámerom je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, predovšetkým v oblasti digitálnych inovácií.

 

Pomoc, ktorú je možné poskytnúť priemyselným podnikom vo všetkých veľkostných kategóriách, sa realizuje v dvoch formách:

  1. inovačné vouchery – cieľom je stimulovať spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s  výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno–vývojových služieb a samosprávami ako aj preplatenie správnych poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí.
    Výzva na predkladanie žiadostí – inovačné vouchery
  2. digitálne vouchery – cieľom je stimulovať digitalizáciu služieb a procesov v podnikoch prostredníctvom spolupráce s dodávateľmi takýchto služieb.Výzva na predkladanie žiadostí – digitálne vouchery

 

Inovačné a digitálne vouchery sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom požadovaná hodnota inovačného alebo digitálneho vouchera je maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

 

Pomoc de minimis je poskytovaná na základe Schémy pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácii výskumu a vývoja – vouchery v zmysle aktuálnych dodatkov.

 

Informácia pre žiadateľov:

Zverejnené 20.6.2024

Vážení žiadatelia,

v prípade, ak Vám bola zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry doručená Informácia o nepredložení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, nebolo zo strany žiadateľa vytvorené používateľské konto osoby, ktorá koná v mene žiadateľa, a to použitím občianskeho preukazu žiadateľa/štatutárneho orgánu žiadateľa/člena štatutárneho orgánu žiadateľa, resp. inej osoby konajúcej v mene žiadateľa (ak relevantné) s elektronickým čipom, t. j. cez eID.

To znamená, že žiadateľ má na žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu neoverenú identitu. Z tohto dôvodu je potrebné kontaktovať: Centrum podpory ISPO na Úrade Vlády SR, Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava. Bližšie informácie k neoverenej identite sú dostupné na webovom sídle https://ispo.planobnovy.sk/app/podpora.

V nadväznosti na vyššie uvedené, si Vás dovoľujeme informovať, že v rámci výzvy na digitálne vouchery (kód výzvy 09I02-03-V04), nie je možné podať žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu prostredníctvom ISPO, nakoľko predmetná výzva bola uzavretá dňa 24. novembra 2023.

 

Zverejnené 31.5.2024

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) posudzuje v súčasnosti súbežne dve výzvy (kód výzvy 09I02-03-V03 a kód výzvy 09I02-03-V04), pričom výzva na digitálne vouchery (výzvy 09I02-03-V04) bola uzavretá dňa 24. novembra 2023. V  rámci otvorenej výzvy na inovačné vouchery (kód výzvy 09I02-03-V03) evidujeme viac ako 1 000 prijatých žiadostí. Sumárne máme prerozdelených vyše 2 100 žiadostí na posudzovanie.

Zasielanie oznámení o splnení/nesplnení podmienok a návrhov zmlúv bolo dočasne pozastavené najmä z dôvodu prebiehajúceho schvaľovania novej schémy minimálnej pomoci a následných úprav oboch výziev, čo bolo nevyhnutné vzhľadom na zmenu nariadenia Európskej komisie týkajúceho sa pomoci de minimis. V najbližšej dobe je plánované zasielanie oznámení o splnení/nesplnení podmienok a ostatných informácií, resp. oznámení týkajúcich sa záverov z posudzovania.

V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR sa vyžaduje pri zasielaní oznámení o splnení systém FIFO, čo znamená, že v rámci tejto výzvy sa uplatňuje jedno kritérium na vytvorenie poradia žiadostí, a to kritérium najskoršie doručenej úplnej žiadosti. Na účely aplikovania tohto kritéria sa za dátum doručenia úplnej žiadosti považuje:

a)    dátum a čas zaevidovania žiadosti do systému ISPO (v prípade, ak je zaevidovaná žiadosť úplná);

b)    dátum a čas prijatia doplnenej žiadosti prostredníctvom e-mailovej schránky sprostredkovateľa (v prípade, ak bol žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti v súlade s časťou D. Informácie pre žiadateľa v rámci tejto výzvy).

Uvedené kritérium na vytvorenie poradia žiadostí SIEA aplikuje v rámci výzvy na žiadosti, ktoré splnili podmienky. Výber žiadostí bude realizovaný na základe výsledkov aplikácie kritérií na vytvorenie poradia žiadostí do výšky alokácie výzvy. Pri určení poradia žiadostí podľa dátumu a času prijatia doplnenej žiadosti sa s cieľom zachovania jednotného prístupu zohľadňuje doba, ktorá uplynula od odoslania výzvy na doplnenie žiadosti žiadateľovi po prijatie doplnenia žiadosti sprostredkovateľom. Do zohľadňovanej doby sa započítavajú iba celé pracovné dni.

Radi by sme vás ubezpečili, že úspešným žiadateľom bude umožnené upraviť obdobie realizácie projektu v rámci prípravy zmluvy k žiadosti, t. j. posunúť jeho začiatok a koniec pri zachovaní pôvodne navrhovanej dĺžky trvania.

 

Zverejnené 17.4.2024

Vážení žiadatelia,

v SIEA robíme všetko preto, aby sme vás čo najskôr informovali o stave vašich žiadostí o inovačné a digitálne vouchery a čo najskôr všetky žiadosti vyhodnotili.

Zasielanie Oznámení o splnení/nesplnení podmienok a návrhov zmlúv je dočasne pozastavené najmä z dôvodu prebiehajúceho schvaľovania novej schémy minimálnej pomoci a následných úprav oboch výziev, čo je nevyhnutné vzhľadom na zmenu nariadenia Európskej komisie týkajúceho sa pomoci de minimis.

Podané žiadosti však vyhodnocujeme a po schválení novej schémy a nevyhnutnej zmene výzvy budeme oznámenia o splnení a nesplnení žiadateľom okamžite zasielať.

Radi by sme vás ubezpečili, že úspešným žiadateľom bude umožnené upraviť obdobie realizácie projektu v rámci prípravy zmluvy k žiadosti, t. j. posunúť jeho začiatok a koniec pri zachovaní pôvodne navrhovanej dĺžky trvania.

Bližšie informácie o stave týchto výziev zverejníme v dohľadnej dobe na webovom sídle www.siea.sk.

Ďakujeme vám za porozumenie a trpezlivosť.

 

Zverejnené: 2.11.2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľ Komponentu 9 oznamuje žiadateľom, že uzavrie Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery (kód výzvy 09I02-03-V04) v termíne 24. 11. 2023. Po tomto termíne žiadosti nebude možné predkladať. Dôvodom uzavretia je veľký počet podaných žiadostí, ktoré prevyšujú disponibilnú alokáciu výzvy.

 

Zverejnené: 24.10.2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných a digitálnych voucherov z Plánu obnovy a odolnosti, s kódmi 09I02-03-V03 a 09I02-03-V04, vyhlásenej dňa 14. 8. 2023:
Z dôvodu veľkého počtu posudzovaných žiadostí nebude môcť vydať v lehote do 90 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti všetky oznámenia o výsledku posúdenia žiadosti o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom inovačných a digitálnych voucherov. SIEA si zároveň dovoľuje uistiť žiadateľov, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie oznámení o výsledku posúdenia žiadostí.

 

Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov:

Príručka pre prijímateľa – inovačné a digitálne vouchery POO (1,61mb, pdf)

Príloha č. 1 – Žiadosť o platbu (44kb, xlsx)

Príloha č. 2 – Záznam z prieskumu trhu (36,6kb, docx)

Príloha č. 3 – Oznámenie o zmene projektu (57,6kb, docx) 

 

Často kladené otázky.

 

Zoznamy žiadateľov

  • Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – inovačné vouchery – aktualizovaný zoznam k 18.3.2024 (45 kb, xlsx)
  • Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery – aktualizovaný zoznam k 18.3.2024 (46 kb, xlsx)
  • Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – inovačné vouchery – aktualizovaný zoznam k 18.3.2024 (45 kb, xlsx)
  • Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery – aktualizovaný zoznam k 18.3.2024 (47 kb, xlsx)

 

Kontakt pre podrobnejšie informácie:
vouchery.planobnovy@siea.gov.sk

Konkrétne otázky k vyhláseným výzvam je možné zasielať na uvedenú e-mailovú adresu. S cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám pre všetkým záujemcov budú odpovede na najčastejšie otázky priebežne zverejňované na príslušných webových stránkach venovaných výzvam na vaia.gov.sk.

Logo Európska únia Financované Next Generation
Logo Plán obnovy
Logo Ministerstvo hospodárstva SR