fb_logo
 

Certifikát energetickej hospodárnosti budov (EPC)

vizual_vob.png

Certifikát energetickej hospodárnosti budov (EPC) súvisí s implementáciou európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov 2002/91/ES, ako aj jej novelizovanej verzie 2010/31/EÚ. Niektoré ich časti, medzi ktoré patrí aj certifikácia, prevzala Slovenská republika do svojho právneho poriadku zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov. Povinnosť energetickej certifikácie ukladá od 1. janurára 2008. Certifikát je dokladom o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Obsahovať by mal aj súbor nákladovo - efektívnych opatrení ako možno zlepšiť stavebné konštrukcie, systémy vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a osvetlenia. Budovy sú podľa neho zaraďované do energetických tried na stupnici od A po G.

Potenciál energetickej certifikácie sa v našich podmienkach zatiaľ využíva nedostatočne. Súvisí to najmä s nejednoznačnou výpočtovou metodikou, chýbajúcim jednotným softvérom či nedostatočnou kontrolou správnosti údajov. Dosah a vplyv energetického certifikátu na domáci trh s nehnuteľnosťami možno v súčasnosti považovať za okrajový.

Dôsledne vykonaná certifikácia by mala zabezpečiť, aby mohol záujemca o prenájom alebo kúpu bytu nehnuteľnosti medzi sebou porovnávať. Ak vzrastie dôvera voči certifikátom a bude ochota dať za vysoko efektívnu budovu viac prostriedkov ako za menej úspornú, pri ktorej možno predpokladať vyššie prevádzkové náklady, naplnia sa aj pôvodné ciele certifikácie: zvyšovať počet kvalitnejších, energeticky úsporných budov a prispievať tým k znižovaniu emisií oxidu uhličitého. 

Z čoho pozostáva EPC?


Ktoré budovy podliehajú energetickej certifikácii?


Aká je doba platnosti EPC?


Aké sú náklady na získanie EPC?


Kto vykonáva energetickú certifikáciu budov?


Ako sa postupuje pri technickej obhliadke budovy?


Aké sú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť?


Chcete zlepšiť energetickú hospodárnosť Vášho domova (deväť krokov ako na to)?


Ktoré informácie, musia byť v pri spracovaní EPC poskytnuté majiteľovi?


Aké sú predpoklady a odporúčania vyplývajúce z EPC?


Čo majú obsahovať podrobné informácie o navrhovaných odporúčaniach?


V niektorých krajinách (napríklad Portugalsko) je certifikát energetickej hospodárnosti budov komplexnejší a v porovnaní so Slovenskom ponúka viacero možností. Tie sú u nás v súčasnosti predmetom energetického auditu. Ide predovšetkým o: 

Detailný popis ročnej úspory energie


Odborný odhad predpokladanej investície


Výpočet doby návratnosti odporúčanej investície a dostupné stimuly


 
© 2012 SIEA. Časť obsahu webovej stránky vznikla v spolupráci s ENERGIA.SK

logo - request  req_siea.png  req_iee.png