Zelená inováciám v priemysle

Nenávratný finančný príspevok na tvorbu zelených pracovných miest pri produkovaní a  spracovávaní biomasy a výrobe energie

Zdroje podpory

Nórsky finančný mechanizmus

Štátny rozpočet SR

Správca programu

Úrad vlády SR

Podpora

Cieľom programu je tvorba “zelených” pracovných miest a podpora “zeleného” podnikania. V projekte musia byť plánované tri komponenty – poľnohospodársky, logistický a energetický. Okrem tvorby “zelených” pracovných miest by projekty mali byť zamerané najmä na:

  • využívanie inovácií v oblasti biomasy alebo produkcie energie alebo iného odvetvia súvisiaceho s projektom,
  • spájanie výskumných a vývojových inštitúcií a podnikateľov,
  • využívanie poľnohospodársky nevyužívanej pôdy na produkciu biomasy,
  • vytváranie logistických centier s viacerými činnosťami napr. uskladnenie viacerých druhov biomasy (zoomasa, fytomasa, dendromasa), spracovanie biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu, a pod.,
  • rozvoj partnerstva s Nórskom.

Projekty by sa mali zrealizovať do konca roku 2015.

Termín podávania žiadostí
Žiadosť o projekt je potrebné predložiť do 31. 7.2013.

Parametre projektov

Projekt musí zahŕňať aktivity, ktoré spadajú pod všetky z nasledujúcich oblastí:

1. Poľnohospodársku produkciu a zhromažďovanie biomasy, implementovanej v rámci schémy pomoci de minimis.

2. Investície do logistických centier určených na uskladnenie, spracovanie a distribúciu biomasy, implementované v rámci schémy štátnej pomoci pre regionálnu investičnú pomoc.

3. Investície do technológií do zariadení na výrobu energie, určené na premenu energie z biomasy, implementované v rámci schémy štátnej pomoci pre regionálnu investičnú pomoc.

Priorizované budú projekty, ktoré:

1. Vytvoria väčší počet zelených pracovných miest.

2. Zhŕňajú inovácie v oblasti biomasy alebo produkcie energie alebo iného odvetvia súvisiaceho s projektom.

3. Spájajú výskumné a vývojové inštitúcie a podnikateľov.

4. Nemajú negatívny vplyv na už existujúcich producentov biomasy a energie v danom regióne.

5. Majú minimálne jedného projektového partnera z Nórska.

6. Využívajú poľnohospodársky nevyužívanú pôdu na produkciu biomasy.

7. Nachádzajú sa v regióne Žiliny, Prešova, Košíc alebo Banskej Bystrice.

8. Už zriadili siete na dodávky biomasy a prípojky na dodávku tepla, elektriny a biometánu.

9. V logistickom centre spájajú viacero činností, napr. uskladnenie viacerých druhov biomasy (zoomasa, fytomasa, dendromasa), spracúvajú biologicky rozložiteľné zložky komunálneho odpadu a pod.

Oprávnení žiadatelia

Žiadateľmi môžu byť malé a stredné podniky založené na Slovensku, ktoré budú prevádzkovať logistické centrum alebo zariadenie na výrobu energie. Partnermi projektov môžu byť aj MSP, ktoré sa rozhodli diverzifikovať do nepoľnohospodárskych aktivít a subjekty zriadené v Nórsku.

Oprávnené územie

Oprávneným územím je celé Slovensko s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci schémy pomoci de minimis, je oprávneným územím aj Bratislavský kraj.

Výška grantu

Minimálna výška grantu je 1 mil. €, maximálna 5 mil. €. Miera grantovej podpory je 50 % pre regionálnu investičnú pomoc a 80 % v rámci schémy pomoci de minimis.

Príspevky na hľadanie nórskych partnerov

Potenciálni žiadatelia môžu zároveň využiť aj príspevky z bilaterálneho fondu, ktoré sú určené na hľadanie nórskych partnerov pred alebo počas prípravy žiadosti. Granty do 20-tisíc € sú určené najmä na pokrytie súvisiacich cestovných nákladov.

Informačné dni

Pre záujemcov o príspevky pripravil Úrad vlády, ktorý je správcom projektu, informačné dni v Nitre a v Košiciach.