Dotácia na odstránenie systémovej poruchy bytového domu

Poskytovateľ podpory

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Podpora

Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy bytového domu

Cieľ

Odstránenie porúch bytového domu

O čom je program?

Odstránenie systémovej poruchy je časťou obnovy bytového domu. V prvej etape tejto fázy je preto potrebné zhodnotiť technický stav bytového domu, to znamená urobiť diagnostiku bytového domu, na jej základe určiť priority a postupnosť potrebných prác.

Pri zohľadnení technického stavu bytového domu je vhodné dodržiavať nasledovné priority, ktoré rešpektujú najmä hľadisko bezpečnosti a zdravia vlastníkov, resp. užívateľov bytov:

obnova vystupujúcich konštrukcií (balkóny, lodžie, vystupujúce konštrukcie schodiskového priestoru),

výmena bytového jadra a vnútorných bytových rozvodov médií,

zateplenie strechy vrátane všetkých vystupujúcich strešných konštrukcií (napr. strojovne výťahov),

výmena pôvodných drevených okien,

zateplenie obvodového plášťa bytového domu,

zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi,

výmena vykurovacích zariadení a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,

výmena elektroinštalácie,

obnova, resp. výmena výťahov,

obnova vnútorných povrchov a podláh nielen v bytoch, ale aj v spoločných priestoroch.

Existenciu systémovej poruchy musí preukázať odborný posudok vypracovaný autorizovanou osobou, ktorý obsahuje výsledky diagnostiky bytového domu s opisom systémovej poruchy, rozsahom a stupňom poškodenia, návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik a orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy.

Zameranie projektov

Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy:

a.) vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu,

b.) predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,

c.) predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,

d.) balkónov a lodžií bytového domu,

e.) atiky bytového domu,

f.) predsadenej lodžie bytového domu a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.

Forma podpory

Dotáciu možno poskytnúť do výšky 50, resp. 70 % oprávnených nákladov, najviac však 14, resp. 20 €/m2 podlahovej plochy bytu. Čerpanie dotácie je podmienené vyčerpaním vlastných zdrojov, ktoré sú vo výške rozdielu medzi obstarávacími nákladmi a priznanou dotáciou.

Financovanie odstránenia systémovej poruchy možno zabezpečiť viacerými spôsobmi. Buď úplne z vlastných zdrojov, alebo v kombinácii dotácia + vlastné zdroje, dotácia + vlastné zdroje + úver z komerčnej banky vrátane úveru zo stavebnej sporiteľne, alebo dotácia + úver z komerčnej banky. Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy však nie je možné poskytnúť, ak by úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania mal slúžiť zároveň s dotáciou na spolufinancovanie odstránenia systémovej poruchy.

Kedy a kto môže o dotáciu požiadať?

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť

a.) obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť,

b.) vyšší územný celok,

c.) bytové družstvo,

d.) správca bytového domu alebo

e.) spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Žiadosti sa podávajú v termíne od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

Aktualizované v marci 2017