SIEA zverejnila zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II. Aktuálne je v zozname zverejnených 1 444 zariadení, registrácia naďalej pokračuje.

Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2018

Prihláste svoje produkty, technológie alebo služby do 12. ročníka Súťaže o cenu  ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2018. Termín podania prihlášok bol predĺžený do 15. apríla 2019.

Národný projekt Zelená domácnostiam II pokračuje v roku 2019

V rámci národného projektu Zelená domácnostiam II by mali mať slovenské domácnosti možnosť získať príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie už v prvom štvrťroku 2019. Celkovo je na projekt do roku 2023 vyčlenených 48 miliónov €.

E-learning projektu START2ACT pomáha malým podnikom a startupom znižovať spotrebu energie bez veľkých investícií

Pomáhať mladým a stredným podnikom (MSP) a startupom znižovať spotrebu energie na pracovisku prostredníctvom jednoduchých a efektívnych opatrení je cieľom medzinárodného projektu START2ACT. Podnikatelia môžu najnovšie využiť aj bezplatný e-learningový kurz.

24. kolo Zelenej domácnostiam je otvorené aj po hodine od spustenia

Dvadsiate štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré je zamerané na podporu inštalácií tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je otvorené aj po hodine od spustenia.

Mikro, malé a stredné podniky môžu využiť 40 miliónov € na energetické audity a opatrenia z nich vyplývajúce

Mikro, malé a stredné podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok vo výške 85 % oprávnených výdavkov na realizáciu energetických auditov a opatrení z nich vyplývajúcich. Výzvu s týmto zameraním v celkovej hodnote 40 miliónov € vyhlásila SIEA 29.9.2017.

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na dosahovanie energetických úspor a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách

Viac ako 80 podnikateľov prejavilo záujem o bezplatné informačné semináre o podmienkach získania príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ so zameraním na dosahovanie energetických úspor a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Usmernenie k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) vydalo dňa 27. 8. 2013 usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu monitorovacích správ projektov v gescii SIEA prostredníctvom verejného portálu ITMS. 

Vaše podnety k činnosti SIEA

Ak máte podnet k činnosti SIEA, návrh na zlepšenie alebo chcete upozorniť na neefektívne čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie pri projektoch, ktoré administruje SIEA, využite nasledujúci formulár. Ak si vyžiadate odpoveď a uvediete kontaktnú emailovú adresu, na vaše podnety bude odpovedať generálna riaditeľka SIEA. Formulár neslúži na zasielanie podaní, žiadostí o informáciu ani sťažností podľa osobitných právnych predpisov.   Vopred […]

Informačné semináre k výzve KaHR-31SP-1201

Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s Trnavským, Banskobystrickým a Košickým samosprávnym krajom organizuje informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31SP-1201 vyhlásenej dňa 21.12.2012 v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.