Údaje o KVET za rok 2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upozorňuje, že ročné údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla majú výrobcovia pre potreby monitorovanie energetickej efektívnosti zaslať do 25. januára 2019.

Energetický audit – veľký podnik

Podľa § 14 ods. 7 zákona č. 321/2014 Z. z. je veľký podnik povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronický súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list najneskôr do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu.