SIEA pracuje v obmedzenom krízovom režime

V súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky pracuje SIEA od 16.3. 2020 v obmedzenom krízovom režime.

Dôležité informácie pre žiadateľov a prijímateľov EŠIF

Vzhľadom na preventívne opatrenia Vlády SR a SIEA v súvislosti so šírením COVID-19 bol určený ako prioritný spôsob komunikácie elektronická forma – e-mail, resp. cez e-schránku SIEA.

SIEA obmedzila osobné konzultácie v centrách pre verejnosť

Slovenská inovačná a energetická agentúra obmedzila osobné konzultácie vo všetkých konzultačných a poradenských centrách, ktoré spravuje. Centrá sú pre verejnosť uzatvorené, naďalej však vybavujú požiadavky klientov telefonicky, elektronicky a dokumenty doručené poštou.

Usmernenie k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov pre prijímateľov v rámci OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia, vydala dňa 1. 3. 2020 Usmernenie k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov pre všetkých oprávnených prijímateľov v rámci OP KŽP. Usmernenie je zverejnené na webovom sídle SIEA v časti ŠTRUKTURÁLNE FONDY – OP Kvalita životného prstredia – Informácie pre prijímateľov.

Podpora energeticky efektívnych opatrení v roku 2019

Technická asistencia garantovaných energetických služieb a štátna podpora na zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch v Bratislavskom samosprávnom kraji. To sú dve z nových foriem pomoci, o ktorých sa hovorilo na seminári „Energeticky efektívne v roku 2019“. Podujatie zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra 28.3.2019 počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019 v Bratislave.

V samostatnom kole pre kotly na biomasu môže získať poukážku viac ako 1 500 domácností

Domácnosti, ktoré plánujú inštalovať kotol na biomasu, budú mať príležitosť získať podporu v samostatnom kole projektu Zelená domácnostiam 13. marca 2018. Na toto kolo je vyčlenená alokácia v sume 2 350 000 €. „Z výšky priemerného príspevku na inštaláciu kotlov na biomasu vyplýva, že vydaných by mohlo byť viac ako 1 500 poukážok. Alokácia je dostatočne vysoká. Preto je pravdepodobné, že […]

V roku 2018 plánuje SIEA vydať poukážky zo Zelenej domácnostiam za takmer 14 miliónov €

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018. Celkovo bude v roku 2018 k dispozícii takmer 14 miliónov €. Jedno z kôl bude venované výlučne inštaláciám kotlov na biomasu. V prvom štvrťroku budú vyhlásené štyri kolá s poukážkami za viac ako 7 miliónov €. Ako prvé je plánované na 23. januára kolo zamerané na podporu inštalácie […]

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlásila 7.12.2015 výzvu pre Špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Indikatívna výška vyčlenených finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je 150 mil. EUR.

Predĺženie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov OP II (OP VaI)

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo dňa 19.10.2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI, PO2 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji, PO3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, PO4 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji.

Predĺženie termínu na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Výzvy KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 13. októbra 2011 Usmernenie č. 6 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“). Usmernením sa predlžuje termín na predloženie ŽoNFP do 26.10.2011.

Posted in Nezaradené