Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Podporné programy / Modernizácia verejného osvetlenia z nórskych fondov / Znenie výzvy

fb_logo

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci Blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia


Dátum vyhlásenia: 23. 4. 2008

Termín predloženia: 22. 8. 2008

Oprávnení žiadatelia

O podporu mohli požiadať subjekty územnej samosprávy, a to obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú systém verejného osvetlenia v rámci celej SR.

Ciele
  • dosiahnutie úspor energie
  • redukcia emisií skleníkových plynov
  • zvýšenie bezpečnosti na miestnych komunikáciách
Výška a intenzita pomoci

Výška grantu na podprojekt je minimálne 10 000€ a maximálne 150 000€.

Grant z fondu je vo výške 90% z celkových oprávnených nákladov na projekt.

Oprávnené aktivity

Oprávnené aktivity boli zamerané na modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach, s cieľom zabezpečiť úsporné a spoľahlivé osvetlenie verejných priestorov.

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky museli priamo súvisieť s:

  • výmenou existujúcich svietidiel za energeticky menej náročné
  • inštaláciou moderných systémov riadenia osvetlenia
  • úpravou, výmenou a inštaláciou nových elektrorozvádzačov v súvislosti s modernizáciou systému verejného osvetlenia
  • rekonštrukciou a/alebo výmenou káblových rozvodov súvisiacich so zmenami systému riadenia osvetlenia
  • dodaním zariadení a/alebo materiálov, ako aj ich montáž a náklady na uvedenie do užívania

Dokumenty výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci Blokového grantu „Modernizácia verejného osvetlenia“

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci blokového grantu financovaného z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci blokového grantu „Modernizácia verejného osvetlenia“

Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Oznámenia a usmernenia

Oznámenie o oprave chyby v Hodnotiacom hárku odborného hodnotenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(15.8.2008)

Hodnotiace kritérium 5.2 má mať správne poradové číslo 5.1 a hodnotiace kritérium 5.3 má mať správne poradové číslo 5.2.

Hodnotiace kritérium 5.2 má správne znieť:

5.2 Špecifické investičné náklady na ročnú úsporu energie EUR/MWh (1 bod za každých usporených 100 EUR/MWh v porovnaní
s hodnotou 2000 EUR/MWh)
10  

V tabuľke „Poznámky“ sa mení text na „Zdôvodnenie hodnotenia a poznámky“. V tejto súvislosti sa dopĺňa aj znenie poznámky pod čiarou:

3 V uvedenej tabuľke popíšte zdôvodnenie vášho hodnotenia. V prípade, ak ako hodnotiteľ uvádzate ďalšie doplňujúce poznámky (komentáre) popíšte ich.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci Blokového grantu „Modernizácia verejného osvetlenia“

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci Blokového grantu „Modernizácia verejného osvetlenia“

Archív dokumentov

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci blokového grantu financovaného z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR (31. 7. 2008) 

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci blokového grantu financovaného z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR (5. 6. 2008) 

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci blokového grantu financovaného z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR (23. 4. 2008) 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci blokového grantu „Modernizácia verejného osvetlenia“ (23. 4. 2008) 

Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (23. 4. 2008) 
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).