Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Podpora zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom krajiMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR") v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len „SIEA") vyhlásilo 3. októbra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa Schémy minimálnej pomoci na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji (ďalej len „ schéma"). Výzva bude 31. októbra 2018 uzatvorená.


Cieľom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je zníženie energetickej náročnosti distribúcie tepla prostredníctvom podpory realizácie opatrení zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. Pomoc podľa schémy bude poskytovaná ako investičná pomoc na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre systémy centrálnym zásobovaním tepla.


Príjemcami pomoci podľa tejto schémy sú podniky podľa článku 107, ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, t.j. subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania. Za príjemcu pomoci podľa tejto schémy sa považuje jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia de minimis.


Príjemcami pomoci je len podnik, ktorý má oprávnenie na podnikanie na výrobu a rozvod tepla podľa §2 písm. g) zákona č. 657/2004 Z. z., podniká v tepelnej energetike a predmet podnikania v tepelnej energetike má uvedený v príslušnom podnikateľskom registri.


Celková výška pomoci poskytnutá jednému príjemcovi so zohľadnením jediného podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Ak príjemca vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, celková výška pomoci nesmie presiahnuť 100 000 eur v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, pričom táto pomoc sa nepoužije na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.


Intenzita pomoci sa vypočíta ako percento poskytnutej pomoci z oprávnených výdavkov. Maximálna intenzita pomoci poskytnutá jednému príjemcovi podľa tejto schémy nesmie presiahnuť intenzitu 85 % celkových oprávnených výdavkov


Žiadosť je možné podať na adresu Vykonávateľa pomoci do 31. októbra 2018. V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 600 000 eur.

Dátum vyhlásenia výzvy: 3. októbra 2018
Dátum uzavretia výzvy: 31. októbra 2018

Poskytovateľ pomoci:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
www.mhsr.sk
Kontaktná osoba pre podrobnejšie informácie za MH SR:
Ing. Petra Stretavská
Tel.: +421 2 4854 1935
e-mail: petra.stretavska@mhsr.sk

Vykonávateľ pomoci:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
www.siea.sk

Kontakt pre podrobnejšie informácie za SIEA :
Ing. Zdenko Letenay
Tel.: +421 905 401 510
e-mail: zdenko.letenay@siea.gov.sk

Podklady pre vypracovanie žiadosti

Schéma
Výzva

Žiadosť
Štatút schvaľovacej komisie
Zmluva o poskytnutí dotácie
Prehľad pomoci DM
Hodnotiace kritéria
Čestné vyhlásenie
Poskytnutie informácií dotknutej osobe
Test podniku v ťažkostiach
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).