Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Príspevok pre podnikateľov na inovatívne technológie, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity


Ministerstvo hospodárstva ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO OP KaHR“) informuje potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z OP KaHR v rámci plánovanej výzvy  na predkladanie žiadostí o NFP, prioritná os 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, že Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) ako koordinátor horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“) zverejnil dňa 1. 8. 2011 na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“), kód výzvy LSKxP-ÚSVRK-2011/02.

Usmernením č. 1 k výzve, ktoré bolo zverejnené na stránke www.romovia.vlada.gov.sk, bol predĺžený termín predkladania žiadostí na doplnenie projektových zámerov z pôvodného termínu 10. októbra 2011 na 31. októbra 2011.

V rámci výzvy ÚSVRK ako koordinátora HP MRK, môžu tí žiadatelia (obec, mesto, mestská časť, združenie obcí) o poskytnutie podpory LSKxP (ďalej len „žiadatelia“), ktorým bola v rámci výziev LSKxP-ÚSVRK-2008/01 a LSKxP-ÚSVRK-2008/01.2 schválená žiadosť o poskytnutie podpory LSKxP,  predkladať Žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“), prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov.

Spôsob zapojenia sa do výzvy

Potenciálny žiadateľ o NFP z OP KaHR vystupuje v rámci výzvy ÚSVRK ako partner žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, združenie obcí, pričom prostredníctvom žiadateľa (obec, mesto, mestská časť, združenie obcí) predkladá svoj projektový „rámcový“ zámer z OP KaHR na doplnenie do schválenej LSKxP.

 

Projektový zámer partnera žiadateľa = potenciálny žiadateľ o NFP z OP KaHR je spolu s rozpočtom projektového zámeru predkladaný žiadateľom = obec, mesto, mestská časť, združenie obcí,  ako povinná príloha Žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP na ÚSVRK.


Spôsob zapojenia sa do výzvy .doc

 

RO pre OP KaHR preto upozorňuje potenciálnych žiadateľov o NFP z OP KaHR, že plánovaná výzva  na predkladanie žiadostí o NFP, prioritná os 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov bude vyhlásená s relevanciou k LSKxP a preto základnou podmienkou oprávnenosti žiadateľa o NFP z OP KaHR v rámci pripravovanej výzvy je mať schválený svoj projektový zámer ako súčasť schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP obce/mesta/mestskej časti/združenia obcí.


RO pre OP KaHR zároveň odporúča potenciálnym žiadateľom o NFP z OP KaHR, ktorí plánujú v rámci pripravovanej výzvy pre prioritnú os 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov , predložiť žiadosť o poskytnutie NFP, aby sa  oboznámili so Zoznamom oprávnených žiadateľov (obcí/miest/mestských častí/združení obcí) na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP (príloha č. 6 výzvy), ktorých štatutárnych zástupcov môžu kontaktovať a dožadovať sa predloženia svojho „rámcového“ projektového zámeru ako súčasti žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP predkladanej na ÚSVRK príslušnou obcou/mestom/mestskou časťou/združením obcí.

Telefonické konzultácie

Bližšie informácie týkajúce sa oprávnenosti projektových zámerov partnerov žiadateľa = potenciálnych žiadateľov o NFP z OP KaHR, je možné získať na nižšie uvedenom telefónnom čísle:


Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

Sekcia štrukturálnych fondov pre rozvoj malého a stredného podnikania

Mgr. Vojtech Pajtinka

02/58 248 462

 

Viac informácii o Výzve na predkladanie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu, kód výzvy LSKxP-ÚSVRK-2011/02 zverejnenej ÚSVRK ako koordinátorom HP MRK, nájdete na internetovej stránke http://romovia.vlada.gov.sk/12915/vyzvy-na-predkladanie-ziadosti.php .

 

ÚSVRK bude organizovať informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov (obec, mesto, mestská časť, združenie obcí) k predmetnej Výzve na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP a ich partnerov (potenciálnych žiadateľov o NFP z OP KaHR). Presný termín a miesto konania informačného seminára budú zverejnené na stránke ÚSVRK www.romovia.vlada.gov.sk v časti Aktuality.

 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).