Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Uskutočnené výzvy  / Uskutočnené výzvy

fb_logo

Výzva KaHR-31SP-0802


Prioritná os 3 - Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využítím

Uzávierka prijímania žiadosti o NFP:  13. februára 2009 - v znení usmernenia č. 2

Indikatívna alokácia: 1.000.000.000 SK

Vykonávateľ:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
Sekcia štrukturálnych fondov
Dr. Vl. Clementisa 10
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

-    osobne najneskôr do 13. februára  2009 do 16.00 hod. na vyššie uvedenú adresu SACR.

 

Na základnom obale musí byť uvedené:

- kód výzvy: KaHR-31SP-0802
- názov a adresa vykonávateľa (SACR)
- názov a adresa žiadateľa
- IČO žiadateľa
- názov projektu
- identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo)
- nápis „Žiadosť o NFP"
- nápis „NEOTVÁRAŤ"

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR-31SP-0802

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je predĺženie termínu na predkladanie žiaostí zo 16. januára 2009 na 13. februára 2009.

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:

- Príručka pre žiadateľa 

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31SP-0802

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy KaHR-31SP-0802 (ďalej len „výzva“) a aktualizovať prílohy k výzve. Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov o NFP, usmernení Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva financií SR a praktických skúseností v rámci iných výziev Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

- Príloha č. 1 - Opis projektu 

- Príloha č. 9 - Finančná analýza  

- Príloha č. 20  - Podrobný rozpočet projektu 

- Príloha č. 21 - Vyhlásenie o sprístupnení infromácií 

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP:

Výzva na predkladanie žiadosti o NFP pre Opatrenie 3.1

 

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využítím

Dodatok č. 1 k schéme štátnej pomoci

 

Prílohy k schéme štátnej pomoci:

1. Definícia mikro, malých a stredných podnikov

2. Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov

3. Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013 

PRÍLOHY VÝZVY:

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP - Usmernenie č. 1

1. Formulár žiadosti o NFP - usmernenie č.1

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

    a) príloha č. 1 - Opis projektu - usmernenie č. 1

    b) príloha č. 9 - Finančná analýza  - usmernenie č. 1

    c) príloha č. 17 - Ukazovateľ hodnotenia firmy

    d) príloha č. 19 - Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

    e) príloha č. 20  - Podrobný rozpočet projektu - usmernenie č. 1

    f) príloha č. 21 - Vyhlásenie o sprístupnení infromácií - usmernenie č. 1

3. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP

    a) príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

    b) príloha č. 2 - Predmet podpory

    c) príloha č. 3 - Podpisový vzor

4. Príručka pre žiadateľa - usmernenie č. 2

5. Príloha I. Zmluvy o založení ES

6. Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP

7. Štatút výberovej komisie

    a) Dodatok č. 1 k Štatútu Výberovej komisie

8. Rokovací poriadok Výberovej komisie

9. Hodnotiace kritériá 3-1

6. ITMS II Portal v.2.1 - Manuál

 

 

 

 

 
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).