Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Uskutočnené výzvy  / Uskutočnené výzvy

fb_logo

Výzva KaHR-31SP-0801


Prioritná os 3 - Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využítím

Uzávierka prijímania žiadosti o NFP:  18. júla 2008

Indikatívna alokácia: 2.500.000.000 SK

Vykonávateľ:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
Sekcia štrukturálnych fondov
Dr. Vl. Clementisa 10
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

-    osobne najneskôr do 18. júla  2008 do 16.00 hod. na vyššie uvedenú adresu SACR.

 

Na základnom obale musí byť uvedené:

- kód výzvy: KaHR-31SP-0801
- názov a adresa vykonávateľa (SACR)
- názov a adresa žiadateľa
- IČO žiadateľa
- názov projektu
- identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo)
- nápis „Žiadosť o NFP"
- nápis „NEOTVÁRAŤ"

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR-31SP-0801

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP kód výzvy KaHR-31SP-0801 a aktualizovať prílohu k výzve. Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov o NFP, usmernení Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva financií SR a praktických skúseností v rámci iných výziev OP KaHR.


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:


- Príručka pre žiadateľa
- Príloha č. 18 k žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31SP-0801

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP kód výzvy KaHR-31SP-0801 a aktualizovať prílohy k výzve. Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov o NFP, usmernení Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva financií SR a praktických skúseností v rámci iných výziev OP KaHR.


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:


- Formulár Žiadosti o NFP
- Príloha č. 1 k Žiadosti o NFP – Opis projektu
- Príloha č. 3c) Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu
- Príloha č. 18 Žiadosti o NFP – Ukazovateľ hodnotenia firmy
- Príručka pre žiadateľa

 

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP:

Výzva na predkladanie žiadosti o NFP pre Opatrenie 3.1

 

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využítím

 

Prílohy k schéme štátnej pomoci: 

1. Definícia mikro, malých a stredných podnikov 

2. Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov

3. Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013

 

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár žiadosti o NFP - usmernenie č.1

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

    a) príloha č. 1 - Opis projektu - usmernenie č.1

    b) príloha č. 3c žiadosti o NFP - Podrobný rozpočet projektu - usmernenie č.1

    c) príloha č. 10 žiadosti o NFP - Finančná analýza - usmernenie č.1

    d) príloha č. 18 žiadosti o NFP - Ukazovateľ hodnotenia firmy - usmernenie č.2

    e) príloha č. 20 žiadosti o NFP - Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

3. Príručka pre žiadateľa 3-1 - usmernenie č.2

4. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP

5. Hodnotiace kritériá 3-1

6. Príloha I. Zmluvy o založení ES

7. Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP

8. Štatút výberovej komisie

9. Rokovací poriadok výberovej komisie
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).