Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Uskutočnené výzvy  / Uskutočnené výzvy

fb_logo

Výzva KaHR-111DM-0801

 

Podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma pomoci de minimis na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Termín predkladania žiadostí: 17. októbra 2008

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásila dňa 14.7.2008 výzvu pre podnikateľov na predkladanie projektov v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST v Prioritnej osi 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenia 1.1 - Inovácie a technologické transfery, Podopatrenia 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis - Schéma DM-4/2008) spolu so všetkými dokumentmi súvisiace s výzvou sú dostupné nižšie. Informácie k výzve Vám budú poskytované v sídle Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, a to: osobne, telefonicky, klasickou ako i elektronickou poštou.

 

Kontaktné údaje: NARMSP, Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2, tel.: +421 2 502 44 500, fax: +421 2 502 44 501, e-mail: infofondy@nadsme.sk

 

Termín uzávierky výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 17. október 2008 o 16:00 hod.

________________________________________

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (s potvrdením o doručení), osobne, alebo kuriérom. V prípade zasielania poštou alebo kuriérom je rozhodujúci termín odoslania ŽoNFP na takúto prepravu. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa), názov projektu a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok" a „NEOTVÁRAŤ".

 

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR - 111DM - 0801

________________________________________

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

- na získanie NFP nie je právny nárok;

- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a NARMSP, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydáva USMERNENIE č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód výzvy: KaHR - 111DM - 0801). Usmernenie nájdete tu.

________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydáva USMERNENIE č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód výzvy: KaHR - 111DM - 0801). Usmernenie nájdete tu.

________________________________________

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Podopatrenia 1.1.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)

Dodatok č. 1 - Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)

Rekonštruovaná verzia Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)

Definícia mikro, malých a stredných podnikov

Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov

Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci

Formulár - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Príloha č.1 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opis projektu

Príloha č.10 - Finančná analýza

Príloha č.18 - Podrobný rozpočet projektu

Príloha č.19 - Súhrný ukazovateľ hodnotenia firmy

Príloha č.21 - Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

Vzor - Zmluva o poskytnutí NFP

Príloha č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

PRÍLOHA I - Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

Štatút výberovej komisie

Dodatok 1 k Štatútu výberovej komisie

Rokovací poriadok výberovej komisie

Hodnotiace kritériá

Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP

Kompletná dokumentácia k výzve
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).