Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Usmernenie k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHRMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) vydalo dňa 27. 8. 2013 usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu monitorovacích správ projektov v gescii SIEA prostredníctvom verejného portálu ITMS.


Dňa 7. 5. 2013 nadobudla účinnosť „Aktualizácia č. 6 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“.

Predmetom uvedenej aktualizácie MH SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) je okrem iného aj „Inštrukcia k vypĺňaniu monitorovacích správ cez verejný portál ITMS“ (ďalej len „Inštrukcia“).

Inštrukcia má prijímateľovi slúžiť ako záväzná všeobecná metodická príručka RO pre OP KaHR určená prijímateľom v rámci všetkých výziev OP KaHR v gescii MH SR. V rámci uvedenej inštrukcie upriamujeme Vašu pozornosť okrem iného na časti pojednávajúce o predĺžení harmonogramu a skrátení harmonogramu (str. 8 Inštrukcie).

 

Pre účely výziev, ktorých implementáciu má v gescii Sekcia štrukturálnych fondov EÚ SIEA bolo vypracované dňa 27. 8. 2013 „Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Monitorovacej správy projektu (Priebežnej a Záverečnej) a Následnej monitorovacej správy projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS."  Usmernenie je účinné odo dňa 1.10.2013.


Prílohy k Usmerneniu:

 

Príloha č. 1 - Výklad k tabuľke

Príloha č. 2 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie

 

Pri vypĺňaní Monitorovacích správ projektu má prijímateľ zároveň k dispozícii príručku portálu ITMS.

 
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).