Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Usmernenie č. 1 k 19. výzve na predkladanie žiadostí zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP") vydalo dňa 23.03.2017 Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „výzva") vo vzťahu ku:


1. precizácii textu v rámci podmienky poskytnutia príspevku, že aktivity projektu sú oprávnené;
2. úprave prílohy č. 1 Formulár ŽoNFP
3. úprave záväzného formulára, prílohy č. 14 Technické a environmentálne ukazovatele;
4. ďalším formálnym a upresňujúcim úpravám v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy;
5. odstráneniu zrejmých nesprávností v textoch.


Týmto usmernením Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „SO pre OP KŽP") v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 23. 3. 2017.


Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP.

 

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené na stránke www.op-kzp.sk. 
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).