Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Podporné mechanizmy

fb_logo

Štátny fond rozvoja bývania

 

Cieľ
Štátny fond rozvoja bývania je určený na financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

Poskytovateľ podpory
Štátny fond rozvoja bývania

Podpora
Štátny fond rozvoja bývania zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov.

O čom je program?
Štátny fond rozvoja bývania slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Zameranie projektov
1. obstaranie bytu
- výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome,
- kúpa bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome,
2. obstaranie nájomného bytu
- výstavba nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome alebo v nebytovej budove,
- kúpa nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome a polyfunkčnom dome,
- stavebná úprava nájomného bytu v bytovom dome nadobudnutého prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na základe darovacej zmluvy alebo sa byt nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby,
3. obnova bytovej budovy
- modernizácia bytového domu (výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, stavebná úprava spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, iná modernizácia bytového domu),
- odstránenie systémovej poruchy bytového domu,
- zateplenie bytovej budovy,
4. výstavba zariadenia sociálnych služieb (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie)
5. obnova zariadenia sociálnych služieb
- zateplenie zariadenia sociálnych služieb,
- modernizácia zariadenia sociálnych služieb.

Forma podpory
Podpora sa poskytuje vo forme úveru do 80 % obstarávacej ceny stavby s lehotou splatnosti do 40 rokov v závislosti od účelu.

Kedy a kto môže o dotáciu požiadať?
1. fyzická osoba – občan SR, vo veku min. 18 rokov, s vlastným príjmom z podnikania, zo závislej činnosti alebo príjmom podľa osobitného predpisu (štipendium, dávky dôchodkového poistenia atď.),
2. obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach,
3. samosprávny kraj,
4. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
5. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom, ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o výkone správy,
6. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania správy, údržby a obnovy bytového fondu,
7. iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.

Príjem žiadostí pre rok 2017

Aktualizované v marci 2017
 
 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).