Posúdenie výhodnosti centrálneho zásobovania teplom
a vlastnej domovej kotolne

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) chce upozorniť majiteľov bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov, správcov bytov a samosprávne orgány miest a obcí na niektoré nepresné a zavádzajúce informácie v súvislosti s posudzovaním výhodnosti a nevýhodnosti centrálneho zásobovania teplom (CZT) a vlastnej domovej kotolne. Z týchto dôvodov sme pripravili analytický materiál a modelový výpočet zohľadňujúci všetky náklady a položky. Zámerom SIEA je poskytnúť širokej verejnosti nezávislé a čo najobjektívnejšie a najpresnejšie údaje pre posudzovanie jednotlivých možností dodávok tepla.

SIEA v tejto súvislosti chce poukázať hlavne na tieto skutočnosti:

Výpočet ceny tepla z domovej kotolne

Analýza nárastu ceny tepla od roku 2003 do roku 2007

Jednoduchý prepočet ceny tepla z domových kotolní, ktoré nevyužívajú zemný plyn ako zdroj energie

Prepočet ceny tepla z Sk/GJ na Sk/kWh

Legislatíva a bezpečnosť prevádzky kotolne

Upozornenia pri odpojení sa od centrálneho zásobovania teplom