Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Letáky

fb_logo

Ako vybrať kondenzačný kotol


Prečo práve kondenzačný kotol

Kondenzačný kotol je jednou z možností, ako zabezpečiť v dome teplo na vykurovanie, ohrev vody, ale napríklad aj na ohrev bazéna či vzduchu vo vzduchotechnickom zariadení. Patrí medzi ekonomicky, energeticky a environmentálne vhodnejšie riešenia oproti klasickým plynovým kotlom, s predajom ktorých sa už končí, keďže nespĺňajú požiadavky na efektívnosť. Kondenzačný kotol spáli menej plynu a vytvorí menšie množstvo spalín, navyše čistejších než u iných typov kotlov.

 

V novostavbách, ktoré majú v blízkosti prípojku plynu, môže byť kondenzačný kotol jednou z ekonomicky najvýhodnejších možností. No keďže využíva neobnoviteľný zdroj energie, investíciu treba vždy dobre zvážiť aj vzhľadom na sprísňujúce sa požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Pri novostavbe je potrebné započítať do investičných nákladov okrem projektu plynofikácie aj samotnú prípojku plynu a komín. 

 

Oproti  novšiemu  klasickému  plynovému  kotlu  spáli  kondenzačný  kotol  približne  o  15  %  menej  plynu. Pri výmene staršieho kotla prinesie kondenzačný kotol aj vyššie úspory. Podľa stavu pôvodného kotla to môže byť aj 40 až 50 %.

 

Upozorníme vás aj na špecifiká inštalácií v rôznych prípadoch. Ďalej vysvetlíme, ako kondenzačný kotol funguje, a prečo má úspornú prevádzku. Jeho vyššia cena oproti klasickému kotlu na plyn vyplýva z nutnosti použiť na vnútorné diely materiály odolné voči korózii pri styku s kyslým kondenzátom. Finančné úspory počas dlhodobej prevádzky to však viacnásobne vyvážia. 

 

Dozviete sa tiež, čo si vyžiada inštalácia kondenzačného kotla v súvislosti so vznikajúcim kondenzátom, požiadavkami na odvod spalín, ako aj riadiacim systémom. Do úvahy prichádza aj doplnkový zdroj tepla ako kotol na drevo či krbová vložka, vhodné je zvážiť aj kombináciu so solárnym systémom na ohrev vody.

 

Ak nie je k dispozícii plynová prípojka, alternatívou je tepelné čerpadlo alebo kotol na biomasu. Vykurovanie elektrokotlom alebo priamo výhrevným elektrickým vykurovaním je finančne náročnejšie, preto je vhodné predovšetkým pri rodinných domoch s veľmi nízkou potrebou tepla.

 

Prínosy kondenzačného kotla v porovnaní
s klasickým plynovým kotlom 
- nižšia spotreba paliva
- široký rozsah teplôt čistejšie spaliny

s kotlom na tuhé palivo
- široký rozsah modulácie výkonu a teplôt
- čistejšie spaliny prevádzka bez manipulácie s palivom a nepríjemným popolom
- nie je potrebný zásobník vody na akumuláciu tepla

s tepelným čerpadlom
- kompaktné rozmery a menší priestor na zabudovanie
- široký rozsah modulácie výkonu a teplôt
- nižšie náklady na nákup a inštaláciu

 

Čo treba vedieť pred kúpou kondenzačného kotla

Aký výkon kotla bude optimálny? Mal by sa stanoviť z výpočtu tepelných strát domu. Kotol netreba zbytočne predimenzovať, v dobre zateplených domoch rozhoduje o výkone kotla skôr potreba teplej vody.


S akým vykurovacím systémom bude kotol spolupracovať? Ideálne sú nízkoteplotné systémy (podlahové a stenové vykurovanie) pracujúce s teplotami napríklad 30 až 45 °C. Nízka teplota spiatočky (ochladenej vykurovacej vody, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému) umožní kotlu úspornú kondenzačnú prevádzku. V starších neobnovených domoch sa nemusí pri prevádzke kondenzačného kotla využiť plný potenciál úspor. Staršie radiátorové vykurovanie s novým kondenzačným kotlom bude síce úspornejšie ako pôvodný stav, ale ešte vyššie úspory dosiahnete po zateplení domu či výmene starých a netesných okien.

 

Ako budete pripravovať teplú vodu? Tradičné ohrievače vody s ohrievacím „hadom“ sú nahrádzané komfortným a úsporným ohrevom v kotloch s tzv. vrstvovým zásobníkom teplej vody.

 

Čo očakávate od riadiaceho systému? Predovšetkým dosiahnutie optimálneho režimu prevádzky kotla s maximálnou úsporou paliva, komfort pri ovládaní kotla či sledovanie chodu zariadenia na diaľku.

 

Bude kotol podporovaný solárnym systémom? Solárny systém môže slúžiť len pri príprave teplej vody alebo pri väčšej ploche kolektorov aj na podporu vykurovania v prípade, že sa letný prebytok solárneho tepla rozumne využije na ohrev vonkajšieho bazéna. Môže sa tak pokryť až 60 % ročnej spotreby teplej vody alebo predĺžiť prevádzková sezóna bazéna.

 

Bude kondenzačný kotol podporovaný kotlom na biomasu alebo krbovou vložkou? Tieto prídavné zdroje tepla môžu prevziať časť alebo aj väčšinu výroby tepla. Vyžadujú si ale inštaláciu akumulačného zásobníka vody na vyrovnanie nesúladu medzi výrobou a spotrebou tepla.

 

Obávate sa nedostatku zemného plynu?

Svetové zásoby zemného plynu sú pomerne veľké, pri dnešnej spotrebe plynu by stačili približne na 70 rokov. Isté riziká z minulosti, ktoré mnohí vnímajú dodnes ako aktuálne, Európska únia eliminuje viacerými opatreniami. Spočívajú v rozložení spotreby na viacero zdrojov (okrem Ruska aj Nórsko a Alžírsko) a v budovaní plynovodných prepojení krajín EÚ. Aj Slovensko má vytvorené zásoby plynu zabezpečujúce dodávky na niekoľko mesiacov.

 

Aký je princíp kondenzačného kotla

V plynových kotloch spaľujeme uhľovodíkové palivá, hlavne zemný plyn, menej často skvapalnený plyn. Zemný plyn tvorí takmer úplne metán CH4  (96 až 98 %). 

Pri spaľovaní plynu sa metán zlučuje so vzdušným kyslíkom.

st4_2.jpg

Vznikajú dve hlavné zložky spalín:

- oxid uhličitý CO2, ktorý prispieva k skleníkovému efektu v atmosfére
- voda H2O, ktorá je úplne ekologická, v horúcich spalinách je vo forme vodnej pary

Z molekuly metánu vznikne len jedna molekula CO2, ale až 2 molekuly vody, čo nezaťažuje životné prostredie. Metán je preto šetrnejší ako ostatné uhlíkové palivá, má najlepší pomer atómov uhlíka a vodíka 1 : 4. Každé palivo s dlhším uhlík ovým reťazcom (propán, bután, kvapalné palivá) má menší pomerný obsah vodíka, preto produkuje viac CO2.

 

Vodná para v spalinách

V klasických kotloch uniká para bez využitia hore komínom a odnáša veľa tepla. Spaliny sa nesmú ochladiť natoľko, aby para skondenzovala, pretože vzniknutý kondenzát je stredne silná kyselina. Mohol by koróziou poškodiť oceľové alebo liatinové vnútro klasického kotla, ako aj samotný komín.

Moderné kondenzačné kotly majú vo vnútri odolné materiály z ušľachtilej ocele alebo zliatiny hliníka a kremíka. Vykurovacia voda ich ochladzuje pod teplotu tzv. rosného bodu, ktorá je pri zemnom plyne cca 57 °C. Pod touto teplotou para kondenzuje na vodu a odovzdáva pritom do vykurovacej vody kondenzačné teplo. Čím je nižšia teplota vykurovacej vody na vstupe do kotla, tým sú vhodnejšie podmienky na kondenzáciu.

 

Pre lepšiu predstavu

st4_1.jpgKondenzačné teplo vodnej pary je rovnako veľké ako výparné teplo vody potrebné na jej vyparenie. Spálením 1 m3  zemného plynu sa vytvorí 1,6 kg vodnej pary (zodpovedá 1,6 l vody). Kondenzačný kotol v rodinnom dome vytvorí za rok aj viac než 1 000 l vody. Viete si predstaviť to množstvo tepla (paliva) potrebné na prevarenie a zmenu tejto vody na paru? To je zisk kondenzačného kotla.

 

Účinnosť kondenzačného kotla nad 100 %?

Áno, ale nie je to „perpetuum mobile“. V klasických kotloch sa neuvažovalo s využitím tepla z vodnej pary, ale len s tzv. citeľným teplom daným teplotou spalín. Toto teplo ako výhrevnosť paliva tvorilo základňu 100 %. Účinnosť kotla dosahovala okolo 94 %. Teplo vodnej pary unikalo hore komínom bez využitia.

 

Vodná para v spalinách zo zemného plynu obsahuje ďalších 11 % tepla. Môžeme ho využiť kondenzovaním pary, ktorá odovzdá toto teplo vykurovacej vode. Takto môže kondenzačný kotol dosahovať teoreticky účinnosť až 111 %.

 

Ak ale zvolíme ako základňu 100 % celk ové teplo v spalinách (tz v. spaľovacie teplo), účinnosť hodnotu 100 % neprekročí.

st5_1.jpg

Dodávatelia plynu síce merajú spotrebu plynu v m3, ale fakturujú spotrebu plynu podľa spaľovacieho tepla v kWh. Preto je logické používať takto definovanú účinnosť a neprekračovať hranicu 100 %.

 

Od čoho závisí množstvvytvoreného kondenzátu

st5_2.jpgÚčinnosť kondenzačného kotla je úmerná množstvu vytvoreného kondenzátu na stene výmenníka tepla (na obrázku). Preto má kotol najvyššiu hospodárnosť pri zapojení do nízkoteplotných systémov vykurovania (podlahové alebo stenové) a ak sa na ohrev vody využíva moderný princíp s vrstvovým zásobníkom. Nižšia teplota vratnej vody na vstupe do kotla umožní odobrať z kondenzátu viac tepla.
 

Konštrukcia kondenzačného kotla

 

Úlohou kotla je dokonale spáliť plynné palivo a vzniknuté teplo vrátane kondenzačného tepla odovzdať v maximálnej miere do vykurovacej vody.

st6.jpg

1. vstup spaľovacieho vzduchu

2. plynová prípojka s regulačnou armatúrou

3. ventilátor

4. plynový horák

5. výstup vykurovacej vody (prívod kotla)

6. výmenník tepla v spaľovacej komore

7. vstup vykurovacej vody (spiatočka kotla)

8. zberač kondenzátu

9. odvod kondenzátu

10. riadiaca jednotka

11. odvod spalín

 

Kondenzačné kotly do rodinných domov sú konštruované najčastejšie ako závesné kotly, sú kompaktné a nenáročné na priestor. Kombinované kotly s ohrievačom vody alebo zásobníkom vody sa používajú aj ako kotly stojace na podlahe.

 

Kondenzát je stredne silná kyselina

V rodinných domoch netreba kyslý kondenzát neutralizovať. Urobia to zásadité odpady z domu, ako sú napr. mydlá, šampóny, pracie prášky. Predpokladom je odolná kanalizácia na báze PVC, ktorá sa bežne používa a má veľmi dlhú životnosť.  

Ak by sa ale mal kyslý kondenzát odvádzať nevhodnou kanalizáciou, ktorú kyselina poškodzuje (napr. kameninovým kanálom), kanalizácia dlho nevydrží. Kondenzát sa vtedy ešte pred vstupom do odpadu musí neutralizovať.

 

 

Funkcia častí kondenzačného kotla

1. Prívod vzduchu do kotla môže byť z priestoru kotolne, ktorá musí mať prívod vonkajšieho vzduchu cez neuzatvárateľnú mriežku. Výhodnejším riešením je prívod vzduchu a odvod spalín spoločným koncentrickým potrubím - vnútorná rúra odvádza spaliny, vonkajšia rúra vytvárajúca medzikružie privádza spaľovací vzduch.

2. Plynová armatúra otvára prívod plynu a podľa prietoku spaľovacieho vzduchu „dávkuje“ správne množstvo.

3. Ventilátor zabezpečuje prúdenie vzduchu kotlom a spalín spalinovým systémom. Otáčkami ventilátora sa mení prietok vzduchu, následne sa mení aj množstvo paliva, a teda i výkon kotla.

4. Plynový horák má ekologicky spáliť palivo s minimálnou tvorbou škodlivín (najmä oxid uhoľnatý CO a oxidy dusíka NOx).

5. Výstup ohriatej vykurovacej vody do vykurovacieho systému pomocou zabudovaného čerpadla.

6. Výmenník tepla v spaľovacej komore slúži na prenos tepla zo spalín do vykurovacej vody. Na povrchu vnútornej časti výmenníka sa tvorí kyslý kondenzát, preto musí byť odolný voči jeho pôsobeniu. Výmenníky sa vyrábajú z ušľachtilej ocele alebo zo zliatiny hliníka s kremíkom.

7. Vstup ochladenej vykurovacej vody do kotla (spiatočka) z okruhov spotreby tepla.

8. Zberač kondenzátu pod spaľovacou komorou, do ktorého steká kondenzát vytvorený zo spalín na výmenníku.

9. Odvod kondenzátu do kanalizácie cez sifón oddeľujúci spaľovaciu komoru od okolia kotla. Tým sa zabraňuje úniku spalín do priestoru kotolne.

10. Riadiaca jednotka poskytuje informácie o aktuálnom stave kotla, riadi jeho činnosť a umožňuje užívateľovi zmenu parametrov.

11. Odvod  spalín  cez  spalinovod  do exteriéru jednoduchým alebo koncentrickým potrubím. Na princípe uvedenom v bode 1. odovzdajú spaliny časť tepla nasávanému vzduchu a umožnia tak znova využiť časť energie, čím zvýšia účinnosť kotla.

 

Kondenzačný kotol je vždy „turbokotol“

Kondenzačný kotol musí mať vždy ventilátor. Vyplýva to z princípu jeho činnosti: 

- kondenzát v spaľovacej komore steká nadol, horák preto musí byť na rozdiel od bežných kotlov umiestnený nad spaľovacou komorou

 

- spaliny teda prúdia v spaľovacej komore nelogicky nadol proti prirodzenému stúpaniu horúcich plynov

 

- ťah komína je slabý, lebo spaliny majú nízku teplotu

 

Spalinové systémy kondenzačných kotlov


Ich úlohou je odvádzať spaliny vzniknuté spaľovaním plynu do vonkajšieho prostredia. Výhodné je nimi súčasne privádzať do kotla vzduch potrebný na spaľovanie. V novostavbe sa môže typ a trasa odvodu spalín prispôsobiť architektúre stavby. Pri výmene starého kotla ide najčastejšie o výmenu jestvujúceho spalinového potrubia, lebo jeho materiál nie je vhodný na odvod mokrých spalín z kondenzačného kotla.

 

Spalinovod kondenzačného kotla musí odolávať agresívnemu kondenzátu, ktorý sa tvorí ďalej aj mimo kotla na chladnejších stenách spalinového potrubia. Na spalinovod sa môžu používať len materiály, ktoré majú vhodné vlastnosti, napr.:

- ušľachtilá nehrdzavejúca oceľ s vynikajúcimi vlastnosťami, avšak vyššou cenou,

- plast s odolnosťou do teploty 120 °C, čomu vyhovuje bežne používaný polypropylén.

 

Spalinovod musí byť tesný, aby unikajúci kondenzát nepoškodzoval stavebné konštrukcie.

Z dôvodu bezpečnosti prevádzky aj obyvateľov domu sa majú používať len cer tifikované spalinovody. Ponúka ich každý výrobca kondenzačných kotlov.

Štyri základné spôsoby odvodu spalín:

- komínovou šachtou spalinovodom s koncovkou na výfuk spalín, prípadne nasávanie vzduchu (1, 2, 5)

- komínovou šachtou z tvárnic odolných voči kondenzátu (6)

- priamo cez šikmú alebo plochú strechu bez komínovej šachty (3)

- na vonkajšej fasáde potrubím odolným voči vonkajšiemu prostrediu (korózii, UV-žiareniu) (7)

 

Systémy na odvod spalín a nasávanie vzduchu

 

st9_1.jpg

1. odvod spalín spalinovodom v komíne z tvárnic, nasávanie vzduchu z miestnosti, 2. odvod spalín z viacerých kotlov spoločným spalinovodom, nasávanie vzduchu zo šachty, 3. odvod spalín a nasávanie vzduchu cez strechu s využitím koncentrického spalinovodu, 4. odvod spalín a nasávanie vzduchu s využitím koncentrického spalinovodu s prestupom cez stenu, u nových stavieb len za určitých podmienok, 5. odvod spalín spalinovodom v šachte a nasávanie vzduchu z komínovej šachty, 6. odvod spalín komínovou šachtou odolnou voči kondenzátu, nasávanie vzduchu z miestnosti, 7. odvod spalín a nasávanie vzduchu s využitím koncentrického spalinovodu umiestneného na fasáde

 

Prívod spaľovacieho vzduchu do kotla – závislý na vzduchu v miestnosti

Kotol nasáva okolitý vzduch, preto musí byť zabezpečený prívod vonkajšieho vzduchu do miestnosti cez neuzatvárateľnú mriežku predpísaného prierezu. V zime nasávaný studený vzduch ochladzuje interiér, čo je neprijateľné napr. pri inštalácii kotla v kúpeľni.

st8.jpg

 

Prívod spaľovacieho vzduchu do kotla – nezávislý na vzduchu v miestnosti

Vzduch sa privádza do kotla koncentrickým potrubím. Vnútorná rúra odvádza spa- liny, vonkajšia rúra privádza vzduch na spaľovanie. Výhodou je, že sa miestnosť neochladzuje vzduchom nasávaným zvonka. Okrem toho získame vyššiu účin- nosť kotla, lebo spaliny zohrievajú nasávaný vzduch pozdĺž celej dĺžky spalinovodu.

st9_2.jpg

 

Kondenzačný kotol s oddeleným zásobníkom vody


Tradične sa pitná voda zohrieva v zásobníkovom ohrievači, ktor ý je pripojený na kotol. Ohriata voda v zásobníku poskytuje komfort spočívajúci v stálej teplote vody a bezpečnosť dodávky aj pri špičkových odberoch teplej vody do veľkej vane alebo pri výdatnejšej sprche.

 

Napriek tomu má táto technológia aj nevýhody:

- ohrev vody trvá určitý čas podľa výkonu kotla a objemu ohrievača, keďže sa zohrieva postupne celý objem nádrže

- po spotrebovaní teplej vody v nádrži napr. pri napustení vane treba opäť čakať na zohriatie ďalšej vody

- ohrievací „had“ v ohrievači má obmedzenú plochu, preto musí mať veľký prietok, aby hrial po celej dĺžke; potom je teplota  spiatočky  kotla  privysoká,  nad  rosným  bodom a kotol v tomto režime nekondenzuje

- zvyšovaním teploty vody v zásobníku pri ohreve stúpa aj teplota spiatočky, účinnosť kotla klesá

 

st10.jpg

1. plynový kotol

2. ohrievač vody

3. spotreba vody

4. vykurovanie

 

Spôsoby ohrevu vody

- v zásobníkovom ohrievači vody – buď je samostatný a pripojený na kotol alebo je súčasťou kotla; vodu zohrieva najčastejšie rúrkový výmenník vo vnútri zásobníka (had)

- omocou tzv. vrstvového zásobníka vody, do ktorého sa tlačí zhora voda z kotla zohriata v doskovom výmenníku tepla

prietokový ohrev priamo v kotle bez zásobníka vody

- množstvo ohriatej vody závisí od výkonu kotla

 

Kondenzačný kotol s vrstvovým zásobníkom vody


Spája výhody prietokového a zásobníkového ohrevu vody. Kotol si ťahá pomocou čerpadla zo spodnej časti zásobníka studenú vodu, zohrieva ju v doskovom výmenníku tepla a tlačí zhora späť do zásobníka. Vrstva ohriatej vody hore a studenej dole vytvára rozhranie (vrstvenie), ktoré v zásobníku postupuje nadol, až sa „naplní“ teplou vodou celý zásobník. Pri vyššom odbere teplej vody, než vyrába samotný kotol, rozhranie stúpa nahor – zásobník sa vybíja.

 

Prednosti vrstvového zásobníka:

- veľmi rýchly nábeh teplej vody zo studeného stavu – napr. po návrate z dovolenky sa môžete sprchovať už po 2 – 3 minútach po štarte kotla

- užívateľ nezostane nikdy bez teplej vody, aj keď sa celý zásobník vyčerpá, kotol stále dodáva teplú vodu v prietokovom režime

- postačuje menší zásobník vody – teplú vodu pri odbere dodáva aj kotol v prietokovom režime

- výmenníkom tepla v kotle prejde celý objem studenej vody v zásobníku, kotol sa vychladzuje pod rosný bod a dobre kondenzuje

 

st_11.jpg

1. plynový kotol

2. vrstvový zásobník vody

3. doskový výmenník tepla

4. spotreba vody

5. výstup pre vykurovanie

 

Kombinovaný kotol s prietokovým ohrevom nemusí byť riešenie:

- množstvo teplej vody je obmedzené výkonom kotla (napr. 1 sprcha vyžaduje výkon kotla 25 kW)

- teplota vody kolíše pri premenlivom odbere – pod sprchou to pocítime

- každé otvorenie kohútika teplej vody štartuje kotol, to znamená tisíce štartov za rok

Pre spotrebiteľov s vyššími nárokmi na teplú vodu takýto systém ohrevu vody neodporúčame.

 

Použitie môže byť výhodné napríklad v chate: teplá voda je pomerne rýchlo k dispozícii a pripraví sa iba toľko vody, koľko je potrebné

 

Kondenzačný kotol a vykurovací systém


Vykurovací systém predurčuje výstupnú teplotu vykurovacej vody z kondenzačného kotla, a tým aj jeho účinnosť.

 

Podlahové a stenové vykurovanie sú najlepšou voľbou na spoluprácu s kondenzačným kotlom. Kondenzačný kotol nemá obmedzenú minimálnu teplotu, preto môže byť pripojený priamo na podlahové vykurovanie.

 

Pri  kombinácii  podlahového  a  radiátorového  vykurovania  sa  odporúča  prispôsobiť  tomu  veľkosť radiátorov a nevytvárať dve zóny s rôznymi teplotnými spádmi. Takýto systém by si vyžadoval vyššiu teplotu vykurovacej vody do radiátorov, a teda aj vyššiu teplotu v kotle, čo zhoršuje jeho účinnosť. Zníženie teploty vody do podlahového vykurovania zabezpečuje zmiešavacia armatúra, ktorá primiešava časť chladnejšej vody zo spiatočky do prívodu vykurovania. Zmiešavacia armatúra sa inštaluje v kotolni alebo priamo v skrinke rozdeľovača podlahového v ykurovania, čo zjednodušuje r ozvody vykurovania v dome.

 

st12.jpg

1. kondenzačný kotol

2. rozdeľovač pre okruhy podlahového vykurovania

3. podlahové vykurovanie

4. radiátorové vykurovanie

 

Na čo najnižšiu teplotu

 

Nízkoteplotné systémy podlahového a stenového vykurovania vďaka nízkej teplote vratnej vody zabezpečujú veľmi dobré podmienky pre kondenzáciu počas celej vykurovacej sezóny. Vykurovací systém treba navrhnúť na čo najnižšiu teplotu vykurovacej vody. Na to slúžia projektantom vykurovania výpočtové programy na optimálny návrh systému.

 

Kondenzačný kotol pripojený na radiátorové vykurovanie


Ak robíte len výmenu starého kotla za kondenzačný v staršom dome, môžete ponechať aj doterajšie vykurovacie telesá. Mali by však byť v dobrom stave, vnútri neskorodované napr. vplyvom kyslíka vnikajúceho do vykurovacej vody  cez  otvorenú  expanznú  nádobu.  Aj  keď  boli  radiátory  pôvodne  navrhnuté  na  vyššiu  teplotu  prívodu a spiatočky, napr. 90/70 °C, túto vysokú teplotu potrebuje vykurovací systém len pri extrémnych mrazoch. Priemerné vonkajšie teploty počas zimy sú však vyššie, preto stačí aj nižšia teplota vykurovacej vody. Kondenzačný kotol tak bude počas väčšiny vykurovacej sezóny fungovať s vysokou účinnosťou. Svedčia o tom napríklad zrekonštruované sídliskové kotolne, ktoré aj so starým radiátorovým systémom v zateplených bytovkách vykazujú s novými kondenzačnými kotlami značné úspory paliva.

 

Zateplenie domu prinesie dvojnásobné úspory


Vhodnou kombináciou pri výmene kotla za kondenzačný je zateplenie obvodového plášťa domu a výmena okien. Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových konštrukcií domu umožní použiť kotol s menším výkonom, pretože sa zníži potreba tepla na vykurovanie. Zároveň poklesne aj potrebná teplota vykurovacej vody a zlepšia sa tým aj podmienky na kondenzáciu v kotle, vďaka čomu sa ušetrí palivo.


 

Podlahové vykurovanie poa projektu sa oplatí


Ak budete súhlasiť s montážou podlahového systému bez výpočtu, len podľa odhadu „odborníka“, hrozia vám vždy dve riziká:

 

- vykurovací systém bude poddimenzovaný a bude vyžadovať od kotla vyššie teploty - v kotle sa zhoršia podmienky na kondenzáciu a účinnosť, spotreba paliva stúpne a nemusí sa dosiahnuť požadovaná teplota interiéru

- vykurovací systém bude „pre istotu“ predimenzovaný – s väčším množstvom rúrok v podlahe, ako je potrebné

 

Kondenzačný kotol a ďalšie zdroje tepla


V rodinných domoch s vyššou potrebou tepla sa dá vykurovací systém ľahko doplniť ďalším zdrojom tepla, ak sa preň vytvoril vhodný priestor. Najčastejším palivom býva biomasa v rôznej forme – kusové drevo, pelety, menej často štiepka. Teplo sa vyrába v samostatnom kotle alebo krbovej vložke zapojenej do vykurovacieho systému. Častým doplnkovým zdrojom je aj solárne zariadenie.

 

Spolupráca s kondenzačným kotlom by mala byť čo najviac automatická. Ručné prepínanie regulácie alebo hydraulických prvkov je veľmi nekomfortné a pri nepozornosti alebo občasnej zábudlivosti môže spôsobiť aj vážnejšie problémy, napr. s prehriatym kotlom. Dôležité je správne zapojenie akumulačného zásobníka vody do vykurovacieho systému.

 

st14.jpg

1. slnečné kolektory

2. kondenzačný kotol

3. kotol na splyňovanie dreva

4. akumulačný zásobník

5. bivalentný ohrievač vody

6. podlahové vykurovanie

7. spotreba vody


 

Diverzikácia zdrojov tepla


Zabezpečuje rozloženie rizika porúch a zálohovanie na viacero zariadení, ale aj možnosť výberu zdroja s ohľadom na prevádzkové náklady v danom čase. Komplikuje sa tým však celý vykurovací a riadiaci systém, treba si preto dobre zvážiť, či zvýšená investícia do takéhoto vykurovania stojí za to. Rozhodujúci je vývoj cien jednotlivých palív.

 

Kotly a krby na kusové drevo sa náročnejšie regulujú


Okrem toho, že vyžadujú neustálu prítomnosť a ľudskú prácu, regulácia ich výkonu je dosť obmedzená. Ani zďaleka nedokážu prispôsobiť svoj výkon potrebe tepla tak ako plynové kotly. Preto si vyžadujú zabudovanie akumulačného zásobníka vody do systému, ktorého úlohou je:

- akumulovať prebytočné teplo, ktoré sa momentálne nedá využiť na vykurovanie ani ohrev vody, 

- dodávať teplo do systému v čase, keď už kotol na drevo vyhasol, napr. počas noci alebo našej neprítomnosti.


 

Objem akumulačného zásobníka vody by mal byť dostatočný na splnenie uvedených funkcií. Z hľadiska zastavanej plochy je výhodné spojiť akumulačný zásobník a ohrievač vody do jedného kombinovaného zásobníka. Využívajú sa pritom tri princípy ohrevu vody:

 

st15.jpg

„Nádoba v nádobe“ – ohrev vody vo vnútornej smaltovanej nádrži

Prietokový ohrev vody vo vnútornom „hade“ z antikorovej vlnitej rúry

Vrstvový zásobník – ohrev vody v doskovom výmenníku tepla s reguláciou výstupnej teploty


Nerobte si z obývačky kotolňu


Krb je dobrý na dosiahnutie pohody v zimných dňoch. Urobiť z krbu hlavný zdroj tepla a kondenzačný kotol ponechať ako zálohu sa dá. Nevyhnete sa ale stálemu zaťažovaniu obytného priestoru nečistotami z paliva, popola a prachu. Hluk z manipulácie s dvierkami, náradím a drevom bude trvať celú zimu. Zvážte preto dobre toto rozhodnutie. Kondenzačný kotol pracuje úplne samostatne, čisto, bez potreby stálej obsluhy a kontroly.

 

Kondenzačný kotol a solárny systém


Solárna energia je obnoviteľnou energiou, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Navyše slnko nikdy nepošle faktúru za dodané teplo. Solárny systém je preto v každom dome vítaným ekologickým doplnkom kondenzačného kotla. Kotol aj zariadenie na ohrev vody však musia byť navrhnuté tak, aby pokryli celú potrebu tepla aj bez solárneho systému, ktorý je pre svoj premenlivý výkon iba doplnkovým zariadením. Návratnosť solárneho systému je tým kratšia, čím viac sa využije získané teplo.

 

Solárny systém na ohrev vody

Optimálne navrhnutý solárny systém pokryje okolo 60 % ročnej potreby tepla na ohrev vody. Zvyšok musí dohriať plynový kotol. Solárne teplo sa ukladá priamo do bivalentného zásobníka vody s 2 výmenníkmi tepla.

 

st16.jpg

1. slnečné kolektory

2. čerpadlová skupina kolektorov

3. kondenzačný kotol

4. ohrev vody v bivalentnom zásobníku

5. podlahové vykurovanie

6. spotreba vody


 

Zladenie regulácie kotla a solárneho zariadenia


Solárny systém má prednosť pred plynovým kotlom, lebo príroda si sama určuje čas slnečného žiarenia. Plynový kotol len dopĺňa deficit tepla podľa potreby. Inteligentné regulácie majú navyše jednu úspornú funkciu: ak solárny systém v danom dni zohrial vodu na nastavenú teplotu a túto vodu spotrebujeme, kotol ohreje ďalšiu vodu na nižšiu, úspornú teplotu, ktorú si nastavíme. Ušetríme tým palivo a o vyššiu teplotu vody sa postará slnko. 

 
 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).