Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Legislatíva

fb_logo

Prehľad legislatívnych predpisov


Prehľad dôležitých energetických dokumentov a predpisov bude Slovenská inovačná a energetická agentúra pravidelne aktualizovať.

 

V prípade zákonov, ktoré boli novelizované, odporúčame využiť ich rekonštruované znenie, ktoré je k dispozícii na stránke Ministerstva spravodlivosti SR http://jaspi.justice.gov.sk v časti Predpisy. Znenia zákonov sú k dispozícii aj na stránke www.zbierka.sk.

Strategické a programové dokumenty

príloha 1, príloha 2, priloha 3, príloha 4

príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5, príloha 6, príloha 7, príloha 8, príloha 9

Uznesenie vlády č. 922/2007

Uznesenie vlády č. 103/2011, prílohy

Legislatíva SR

Energetika  - elektroenergetika a plynárenstvo

Zákon č. 656/2004. Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov

Zákon č. 112/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike

Zákon č. 142/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 6562004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov

 • Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou – rekonštruované znenie

Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

Nariadenie vlády č. 211/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z.

 • Nariadenie vlády č. 409/2007 Z. z.ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom – rekonštruované znenie

Nariadenie vlády č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom

 • Vyhláška MHSR č. 559/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek množstva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového  – rekonštruované znenie

Vyhláška MHSR č. 559/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek množstva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového

Vyhláška MHSR č. 60/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 559/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek množstva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového

 • Vyhláška MHSR č. 459/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu - rekonštruované znenie

Vyhláška MHSR č. 459/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze

Vyhláška MHSR č. 447/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 459/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze

Tepelná energetika

Zákon č. 657/2004. Z. z. o tepelnej energetike

 • Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z.,, ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov - rekonštruované znenie

Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z, ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

Vyhláška ÚRSO č. 59/2008 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

  • Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla - rekonštruované znenie

  Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

  Vyhláška ÚRSO č. 358/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

   Rozhodnutie Komisie 2007/74/ES, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES

    Rozhodnutie Komisie 2008/952/ES, ktorým sa zavádzajú podrobné usmernenia na vykonávanie a uplatňovanie prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES

     Podrobnosti metodického usmernenia MHSR č. 952/2005-200 , ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky
      
      
     © 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
     webdesign a redakčný systém
     Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).